Top Spot slot gennemgang & gratis goline demospil

WildFruits Slot Machine Online ᐈ Endorphina™ Casino Slots · Wolfheart Slot Top Spot slot gennemgang & gratis goline demospil · Ansvarsfullt spelande: hГҐll . Jan. Diamond Chief Slot Machine Online ᐈ Ainsworth™ Casino Slots, TOP SPOT SLOT GENNEMGANG & GRATIS GOLINE DEMOSPIL. Aug. Machine - Play Online Video Slots for Free · Online Videopoker | Bono de $ | oma-sex.nu México · Top Spot slot gennemgang & gratis goline.

Top Spot Slot Gennemgang & Gratis Goline Demospil Video

★SUPER BIG WIN! 15 PIGLETS CAUGHT!! ★ GOLD BONANZA HAPPY PIGGY 🐷 Slot Machine Bonus (Aristocrat)

Top Spot slot gennemgang & gratis goline demospil -

Top Spot is another interesting slot from Barcrest and well worth a go, especially if you take advantage of wild thing spielen Big Bet option. Read more about Barcrest! Man kann wohl sagen, dass die Grafik dieses Spiels schon lange überholt ist und von schlankeren Neulingen mit mehr Features abgelöst wurde. Die unantastbare Nummer 1 unter den Früchteslots seiner Art! Entscheidend ist, dass die Teilnahme am Turnier von Beginn an nur adligen Rittern und Ritterbürtigen vorbehalten war. Turniere werden vom landsässigen Adel aus Kostengründen und zu Zwecken der eigenen Repräsentation zunehmend in die mittelalterlichen Städte verlagert.

Men Nintendos maskine er mindre 9x15 cm! Nintendos navn er i hvert fald en garanti for, at der vil blive lavet masser af spil til ma- skinen.

Nintendo's spil er ikke altid lige sd avancerede som konkurrenternes, men de har ry for at vcere meget fcengs- lende tcenk blot pd "Mario Bros" , og det er jo trods alt det vigtigste.

Hvis du har penge nok og som det ser ud nu, er der god tid til at spare sammen! At sammenligne de to maskiner er nassten som at sammenligne en Amiga med en Spectrum.

Alternativt kan du jo f0lge redakt0rens helt personlige tip: Elektronisk kunst Eller pd engelsk: Navnet er velvalgt, for med sine Deluxe-produkter har dette engelske firma mar- keret sig som et af de f0rende firmaer inden for kreativ soft- ware.

Blandt de vig- tigste nye features kan ncev- nes muligheden for udskrifter i piakatst0rrelse, nye farvefonts og en helt ny "slide show" funktion, hvor du kan prcesen- tere dine vasrker med smarte overgange mellem hvert bille- de.

Du kan ogsd loegge dine billeder ind som "forside" til tekstdokumenter. Programmet er i det hele taget betydeligt mere fleksibelt end sine for- gcengere.

Computer- spil i fjernsynet I denne tid, og helt frem til jul, fortscetter Danmarks Radio den populcere serie "Trold- spejlet", der omhandler alle former for "fantastisk" under- holdning.

Udsendelsens studi- evcert, Jakob Stegelman, vil i den nye runde Icegge 0get vcegt pd computer under- hoidningen, og i erkendelse af, at Computer ACTION er toneangivende pd dette felt, henvendte han sig selvfolge- lig til os.

Udover at skrive selve spilan- meldelserne, har vores chef- redakt0r allerede tilbragt ad- skillige timer foran TV-byen's Amiga. Sd ndr de levende skcermbilleder nu dukker op pd TV-skcermen, sd er det alt- sd vores allesammens Soren, der sidder i den anden ende af joysticket, og dummer sig for ojnene af flere hundrede tusinde seere Et ret usaedvanligt spilfirma, der har store planer for fremtiden.

Altimedens de fleste af jer har haftsommerferie, havdejeres kcere chefredakt0r det hdrdt. Han har mdttet gd gennem mange lidelser, hvor hans tdl- modighed virkelig blev sat pa en prave.

Til sidst blev det ham for meget, og nu ville han have en ferie. Derfor sendte han mig til Frankrig. Her bes0gte jeg sammen med en kammerat kan vise sig nyttigt det 0hh..

Firmaets hovedscede ligger i byernes by, Paris. Men okay, langt om Icenge ndede vi frem og blev vist ind til den k0nne Isabelle de BATZ, som med et lille smil pa Iceber- ne b0d os velkommen.

Lidt pinlig berort satte vi os ned og vi kunne begynde. Firmaet starte- de i med personer. Siden da er det vokset eksplo- sivt, og nu er der over fyrre medarbejdere beskoaftiget.

Udover at produ- cere spil laver firmaet ogsd meget andet. Frankrigs st0rste spildistri- butor. Med en eksklusiv kundeliste, der omfatter 27 softwarehuse og distributorer verden over, md man nok erkende, at det ikke er Leif's lille slikbutik nede pd hj0rnet vi her har med at g0re.

At de har over titler pd bagen vidner ogsd om dette. Her i Danmark kaster vi os ned i grcesset og ruller rundt som smd kdde hundehvalpe, ndr vi ser et spil, hvor der medfol- ger en DANSK manual lorte- land.

Men sadan star det ikke til i Frankrig. Men det har nok ogsd noget at gore med franskmcende- nes misbilligelse af det engels- ke sprog.

Jo, det franske firma har virkelig mange jern i ilden! De bli- ver virkelig sat i hojsasdet, og har hele 3 muligheder for, hvad for et miljo de vil arbejde i.

De kan vcelge at arbejde free-lance, dvs. Pd denne made behover de ikke at tage hen- syn til, hvad for en tid pd dog- net det er. De kan bare arbej- de, ndr det passer dem.

Den anden mulighed er at arbejde i firmaets kontor-loka- Isabelle de Bate smiler pant til CA's udsendte. Her bliver de dog nodttil at overholde de almin- delige arbejdstider, men der er sikkert nogle programmo- rer, der godt kan lide at holde en vis disciplin.

Slottet, som ligger i Bretagne i Vest- frankrig, har omkring 20 for- skellige sovevcerelser og tre kcempestore lokaler, hvor programmorerne arbejder.

De behover ikke tcenke pd mad og drikke, for det bliver altsammen ordnet for dem. Med jcevne mellemrum kom- mer der friske forsyninger til slottet, sd det eneste, de be- hover at bekymre sig om, er programmering.

Pd den made har de ncermest lukket omverdenen ude, hvilketselv- folgelig ogsd resulterer i, at begreberne tid og rum f orsvin- der.

Programmorerne sover pd forskellige tidspunkter af dog- net de er sikkert ikke selv klar over, hvilke tidspunkter det er!

Hver programmor har selvfolgelig sin egen compu- ter! Men al denne luksus, er den tiifor noget? For at fd svaret pd dette sporgsmdl, bad vi om at se nogle af de spil, der er pd vej fra det franske firma.

Blod, labyrinter og void Min kammerat Henrik og jeg blev trukket ind i et lokale med en masse forskellige compu- tere. Det forste spil vi provede var Night Hunter.

Her er du en vampyr, som skal gd rundt og samle nogler og dokumenter for at komme videre til nceste bane. En vampyr bliver selvfol- gelig ogsd sulten, sd derfor skal du ogsd finde nogle ofre at suge blod fra.

Lad mig her tilfoje, at der kommer nogle RET ulcekre lyde, ndr man suger blod! Man kan ogsd forvandle sig til en varulv eller en flagermus, hvilket er ret belejligt i visse situationer.

Spil- let er indtil videre kun udkom- met til Atari ST, men de andre versioner skulle vcere lige pd trapperne, ndr du Iceser den- ne artikel. Her fik vi en demon- stration af Puffy's Saga, som er en blanding af Gauntlet og Pacman.

Du Puffy og din veninde Puffyn erfanget i en fremmed verden, der har form af en rcekke labyrinter. For at komme videre skal du og din veninde indsamle nogler.

Du spiller skiftevis Puffy og Puffyn. Dette spil byder egentlig ikke pa noget nyt. Spillet er allerede udkommet til Atari ST, og andre versioner f0lger efter.

Skateball er et sportspil, der bedst kan beskrives som en blanding af fodbold, void og void samt en anelse void, Red. Det handler kort sagt om at morbanke din mod- stander, undgd forhindringer og score mal.

Efterhanden som man kommer pd nye baner, bliver man udsat for flere og ledere forhindringer. Andre versioner ventes ogsd snart.

Her sad en mand krumbojet over en computer, der var totalt be- gravet i disketter og soda- vandsdaser. Jo, det var uden tvivl en programm0r.

Manden hed Philippe Deratibure og han var i fuld gang med at programmereetspilved navn B. Bureau of Astral Troub- le-shooters. Spillet foregdr pa Jorden i dette drhundrede.

De multinationale firmaers magt er vokset dramatisk. Regeringen foler sig truet af firmaernes indflydelse og sen- der derfor alle de industrielle ledere vcek fra Jorden.

De bliver flojet til den ode planet Selenia, som indeholder det vitale energistof Khegol, der gor rumrejser muligt. Tilbage pd Jorden er en ny regering.

The Galaxy Confe- deration, kommet til magten. Dens forste opgave var at oprette en tophemmelig or- ganisation, "B. T", hvis mal er at opretholde fred i hele ga- laksen.

Der er nu kommet en ny sag til BAT agenterne. Det onde geni, Vrangor, truer Se- lenia 's beboere: DU er blevet valgt til at eliminere ham.

Der er ikke noget nyt i den forhistorie, men det er der til gengceld i selve programmet, som er et slags rollespil. Det foregdr f0rst og fremmest i en by, hvor du skal rende rundt og oplare puzzles.

I byen er der over 30 tredive interakti- ve personer, som kan hjcelpe dig med atfinde losningen pd "mysteriet".

Hvad det er for et mysterium ville Phillipe ikke ud med. Min nysgerrighed brcendte virkeligt, men han var ikke til at rokke.

Han Icenede sig bare koligt tilbage i stolen og betragtede skcermen. Det har han nu ogsd grund til at vcere. Spillet er bygget ret specielt op.

Skcermen viser dit udsyn med flot grafik. Ndr man moder personer eller vil udfore kommandoer, bliver der dbnet nogle scerlige vin- duer.

Der er 32 f arver pd skcer- men ad gangen, og pd lydsi- den er der 16 stemmer digita- lisereti 12 bit. Mens programmoren for- tceller mig alt dette, ser jeg pludselig en underlig lille figur dukke op midt pd skcermen.

Da den ikke ser ud til at hore til i spillet, peger jeg pd den med en sporgende mine. Phillipe skcever over til skcermen og et nervost smil sniger sig frem: Jamen det var da inter- essant Phillipe, hvordan har du fdet virus?..

Ndr spil- let udkommer i oktober til ST og Amiga, folger der et helt spilbrcet med, og det er tan- ken, at BAT skal blive en slags ny "Ultima-serie", hvor perso- nerne er kompatible med he- le serien.

Jeg glceder mig alle- rede! Siden da har de udgi- vet to Batman-spil, og et tredje er pi vej. Det ferste Bat-spil var et arcade adventure af den type, hvor man ser grafikken skrat oppefra et sakaldt "3D isometrisk arcade adventure"!

Spillet mindede meget om de klassis- ke Ultimate spil, og var fyldt med veludtsnkte grafiske puzzles.

Da Ocean et par ar senere horte, at Warner Brothers forberedte en stor Batman film, skyndte de sig at kobe spilrettighederne til ikke eet men to spil: Tegneserie licenser dukkede op sidste forar under navnet "Batman: The Caped Crusa- C64 - Batman: Og nu er der altsa endnu et Bat-spil pi vej.

The Movie" er betyde- ligt mere action-praeget end de to tidligere titler. Spillet laegger sig test op ad handlingen i filmen og bestar af 5 forskellige levels: Den fsrste del foregar i en kemisk fabrik, hvor Batman er pa jagt efterJo- keren.

Samtidig skal han tage kam- pen op med bade politfolk og forbry- dere. Med sin "batarang" kan han svinge sig rundt mellem forskellige platforme.

Gameplayet minder en del om "Bionic Commandos", og skaw- men scroller i 8 retninger. I nssste bane er Batman ude at tore i Batmo- bilen, hvor han jagter Jokeren gen- nem Gothams gader.

Biljagten ses fra siden, og sksrmen scroller sidelaans ligesom i "Roger Rabbit". Efter at have udfart et par kemiske analyser hjemme i Bathulen, hopper Batman ind i sin f lyvende Batwing.

Jo- keren har piaceret ballonerne med sin farlige lattergas rundt omkring i Got- ham City, og du skal sksare rebene over, uden at prikke hul pa balloner- ne.

Denne del af spillet er diagonalt scrollende ligesom det gamle "Zax- xon" til 64'eren. I sidste level kommer den endelige konfrontation mellem Batman og Jo- keren, som har segt tilugt i en kirke.

Gameplayet her skulle minde en del om fsrste level. The Movie" er nok en af de hotteste spil-licenser nogensinde, og nsesten uanset hvordan spillet bli- ver, har Ocean en sikker bestseller pa hsenderne.

Det er svaBrt at komme i tanke om, hvornar der sidst har vaaret sa stor opmaerksomhed omkring en film, og den megen publicity kommer naturligvis ogsa spillet til gode.

Vi regner med at have en stor og tilbundsgaen- de anmeldelse klar til nssste num- mer. Da tegneserien havde eksi- steret i et drs tid, begyndte hi- storierne sd smdt at antage et fast m0nster.

De samme "su- per- skurke" gik igen fra gang til gang, og mange af dem er nogle scerdeles farverige skik- kelser.

Men vigtigst og vcerst af alle er - Jokeren. Aldrig har udtrykket "syg humor" vceret mere rele- vant end i Jokerens tilfoelde.

Han er simpelthen ekspert i bizarre mordmetoder. Samtidig fungerer Jokeren som Batmans diametrale modscetning. Med sin evigt fremfusende og sindsygt smi- lende adfcerd, udgor han et naturligt modstykke til den alvorlige og noget mere tilba- geholdende Bruce Wayne.

Den dcBmoniske korsridder Den oprindelige Batman var helt anderledes end ham, der skildres i TV-serien. Bob Kanes helt var en mork og truende skikkelse, med et psykotisk skcer over sig ikke sd scert med den barndom!

Han veg ikke tilbage for void og selv- tcegt, og havde han levet idag, ville man sikkert have betegnet ham som fascistisk!

Han var altsd ikke var enty- digt "god", og ogsd pd dette punkt skilte figuren sig. Her ser du en lille demonstration af Joke- rens specielle lattergas Datidens Batman histo- rier var ra, og havde en okkult og mytisk stemning over sig.

Tegneserier var i det hele ta- get mere voldelige dengang, og pd et tidspunkt blev det da ogsd for meget for nogen. I indf0rte man nye og skrappe censur-love, og det forte til at Batman-figuren cendrede sig drastisk.

Det komiske dydsmanster Al saft og kraft forsvandt som ved et trylleslag, og tilbage blev en totalt udvandet ver- sion af den originale figur.

Der var ikke Icengere nogen, der kom til skade i historierne, som nu var henlagt til et totalt ure- alistisk for ikke at sige barnligt milj0.

Det er denne "stuerene" Batman, der sidst i 60'erne blev taget op i den efter manges mening alt for vel- kendte TV-serie. Batman my- ten er her reduceret til indbe- grebet af enhver svigermors drom: Nogle synes den slags er sjovt, andre far brcekfornem- melser.

Under alle omstcen- digheder, sd er alle stereoty- per kedelige i Icengden, og da tiden igen blev lidt mere "moden". Nu er filmen her altsa, Og sp0rgsmalet pd alles Iceber er sikkert: Da arbejdet pd filmen star- tede, var der stor bekymring blandt de mest indgroede Bat-fanatikere, der frygtede, at filmen ville fremstille deres helt pa samme made som TV- serien.

Deres frygt syntes vel- begrundet: Filmens instrukt0r, Tim Burton , havde ry f or at lave lette komedier, og Batman skulle spilles af Michael Key- ton, der i manges ojne faldt ind under betegnelsen "bl0d mand" og i hvert fald IKKE matchede den traditionelle forestilling om, hvordan Bat- man ser ud.

Men sd snart de forste trailers kom ud, faldt folk til ro igen. Et enkelt blik pd film-billederne afsterer hurtigt, at det IKKE er. TV seriens latterlige duksed- reng, denne film handler om.

Filmen beretter om, hvordan Batman og Jokeren blev til, og hovedtemaet er netop kam- pen mellem de to cerkefjen- der.

Jokeren har udtcenkt en djcevelsk plan noget med livsfarlig lattergas i skrabelige ballonerl , og Batman er som sasdvanlig Gotham borger- nes eneste hdb.

Men forholdet mellem de to hovedfigurer skildres mere nuanceret end som sd. Pd trods af forskellene er der nemlig en vis lighed mellem Batman og Jokeren.

De frem- stilles i filmen som to sider af samme m0nt. Den ene kan ikke eksistere uden den an- den. Robin er ikke med i filmen, og Jokeren er den eneste su- , perskurk.

Til gengceld spilles han af Jack Nicholson "Hek- sene fra Eastwick", "The Shi- ning" , der med sin specielle fanden-i-voldske udstrdling ncermest er selvskreven til rol- len.

Med denne film er der for f0rste gang sex med i en Bat- man historie. Det sorger Bruce Wayne's veninde Vicki Vale for. Hun spilles af ingen ringere end Kim Basinger "Ni en halv uge", "My Stepmother is an Alien" , og sd beh0ver jeg vist ikke sige mere Filmen er ogsd rig pd special effects, og modellen over Gotham City er specielt impo- nerende.

Byen ligner simpelt- hen et futuristisk mareridt, og hvisdu har set "Blade Runner" eller "Robocop" ved du no- genlunde, hvilken atmosfasre du kan vente dig.

Derudover er der selvf0lgelig "Batmobi- len" plus en masse teknologis- ke hjcelpemidler BAT-dit og dat. Da filmen kom frem i USA blev den en af de st0rste kas- se-succeser den amerikanske filmindustri har oplevet i de senere dr.

Danmarkspremie- ren er programsat til den En amerikansk undersagelse siger, at Batman logoet horer til blandt verdens fire mest indarbejdede sym- boler, idet de tre evrige skulle vsere hagekorset, Coca Cola og Mickey Mouse.

Det er ikke tilfeeldigt, at film- plakaterne lidt arrogant nejes med at vise logoet og premieredatoen. Og man ser flagermus-logoet overalt i denne tid.

Det dukker op pa T-shirts, pladecovers, plakater, klis- termaarker og andet PR materiale. Batman skulle efter sigende vssre den ferste film i historien, hvor ind- tsegterne fra den slags "merchandi- se" overstiger indtsegterne fra selve filmen, hvilket jo siger en del.

Pladen med Prince's soundtrack gar som varmt bred, og man kan ikke ga en tur pa gaden uden at stsde pa den ka- rakteristiske Bat-Tshirt.

Mange af de gamle tegneserier er blevet genop- trykt i anledning af den nye film, og film-manuskriptet kan kibes som bade bog og tegneserie.

Man har sagar lanceret en sserlig Bat-tygge-! Alle blade, der viser billeder af Batman, skal derfor skrive en lille besked om ophavsretten.

Og det gsr vi sa: Ocean har forsynet os med en bunke videofilm, hvor stjernen er Godt nok er det en esldre Bat-film den nye kommer ikke ud pa video forelebigl , men hovedfigurer- ne er selvfelgelig de samme.

Hvad du skal gore for at vinde? Pi- ece of cake! Lav et sjovt BAT- rim og send det til den sadvanlige adresse. Det behaver ikke vssre sssrlig langt eller meningsfyldt for den sags skyld.

I Eng- land er spillet forbudt for bern under 18 ar! De fleste mennesker tager kraftlgt af stand fra det Mange unge svaelger I det hjemme pa videoen.

Det er et af de storste emner I TV-Avisen. Og det er en vigtig del I langt de fleste com- puterspil Det erselvfolgelig void, vi taler om. Void i alle afskygninger.

Void i biogra- fen. Void pa computerskoBr- men. Men er det skadeligt? Gor de folk voldelige? Hvis Ivan pa 12 hugger hove- det af sin bedste ven i Barba- rian, henter nan sd brodkni- ven og gentager succesen i den virkelige verden?

Og hvorfor er void sjovt? Hvad far videomaner til at se det sam- me mord igen og igen? Barbarer og rullende hoveder For at fd disse sporgsmdl bes- varet, fattede vi roret og snak- kede med nogle mennesker, der oplever sagen fra en licit anden synsvinkel: F0ler de, at deres computerspil erskadeli- ge?

F0ler de indirekte skyld over ting som "Hungerford- massakren", hvor unge men- nesker i Rambo-t0j drceber masser af uskyldige?

Vi lagde ud med at ringe til Pete Stone, der er public relations mana- ger pd Palace, firmaet bag Barbarian: Tror du, at voldelige spil som Barbarian kan skade born?

Born har en god fantasi, men de kan godt skelne mellem spil og virkelighed - specielt pd en meget begrcenset maskine som Commodore Der vir- ker det mere som en tegne- film.

Du mener ikke, at de kan finde pd at gore diverse grim- me ting med hinandens hove- der efter at have spillet? Nash, de tager det bare som et spil, en leg.

Du har altsd ikke noget imod at lade dine born - hvis du har nogen more sig med Barbarian? Nej, min datter kan godt lide spil.

Hvor god er hun? Ikke ret god - hun er kun 4! Men hun kan godt lide spil- lene som tegnefilm. Specielt ndr hun selv har indflydelse pd tingene pd skasrmen.

Griner Hvad sd med at kcempe to mod hinanden i samme spil? Det er mere som fod- bold. Jeg er selv en stor fan af two player-spil.

Jeg har set mange kampe, og jeg har da ogsd selv deltaget i mangen en dyst pd den gamle "The Way of the Exploding Fist". Det er bare sjov.

Men hvad sd med den brutale hovedafhugningsse- kvens? Det er ogsd morsomt. Du hugger hovedet af din kam- merat, og sd griner I begge to.

Hvad med ting som Hun- gerford-massakren? Jeg tror det er folk, der er syge i hovedet pd een eller anden made.

Mdske spiller spil en rolle, men i sd fald er den meget, meget lille. Pro- blemet opstdr, hvis folk ikke kan adskille den fiktive verden] fra den virkelige.

Der har altid eksisteret voldelige elementer- ogsd for computeren blev opfundet. Men det har efter min mening noget at gore med miljo og opvcekst.

London er mere vol- delig end ovre hosjer, tror jeg. Du ser volden pd gaden. Det hjcelper ogsd , hvis der er alko- hol med i billedet.

Ndr de for- skellige pubs i kvarteret om- kring vores kontor lukker ved tiden og folk kommer ud, medforer det ogsd void af forskellig art!

Censur er altsd ikke nod- vendigt? Jeg tror, at CRL gerne ville censureres. For publicity- 'ens skyld. Hvorfor er void - tilsynela- dende - sd vigtig en ingredi- ens i spil?

Det er underligt, men sandt: Et spil bestdr i bund og grund af et mdl og en eller anden form for fjende, der forhindrer dig i at nd mdlet.

Den resulterende kamp er sd en del af spillet. Blodtorst-instinktet Herefter ringede vi til Richard fra Gremlin, der bl. JHv em er manden bag diss; ler, og hvad ha om censur?

Vi fl hans adresse et land: Jo, det begyndte med, at jeg havde lavet spil- let, der skulle udgives af CRL. Da spillet var det eneste i sin genre, var Clement Cham- bers fra softwarehuset lidt be- tcenkelig.

Han sogte retsh- jcelp og fik besked pd, at alle billeder kunne censureres - ogsd pd computere. Han henvendte sig til British Board of Film Censors, der - selvom det var et nyt felt for dem - hurtigt blev interesseret.

Du falder gen- nem en rude, og far hovedet kappet af med et glasskar. Det endte med, at de forb0d det for folk under 1 8, fordi eventyret kun- ne give nogle meget stasrke oplevelser.

Hvad syntes du om den afg0reise? Jeg var egentligt lidt ked af det. I b0ger er der over- hovedet ingen censur, men her Egentlig ville jeg ogsa heist have lavet text-only eventyr, men spil med grafik scelger langt bedre.

Hvad var censorerne specielt bekymrede for? Jeg har selv spillet alle eventyrer- ne efterhdnden, og jeg fandt dem gode - specielt pd grund af atmosfceren, grafikken og volden!

Jeg har glade minder om en vild Dracula, der svingede mig rundt og rundt. Ja, det var en af dem, de syntes var vaarst. Men der var ogsd nogle af billederne.

Men tror du, at spillene b0rn? Hvordan far man sddan nogle blodige ideer? Hvem er du egentlig? Nd, det havde du vist ikke regnet med!

Jeg er admi- nistrerende direkt0r pd en fabrik, der harspecialiseret sig i at Icegge teflon pd diverse ting og sager. Lige fra Sea- wolf- missiler til stegepander.

Det hele startede med, at vi k0bte en computer til min dengang drige datter - hun er 17 nu - den skulle hjcel- pe hende med lektierne.

Jeg md indramme, at jeg ikke spiller ret meget. B0ger leaser jog nogle af, ndr jeg har tid - mest Stephen King og Peter Straub. Men ikke for mange.

Jeg vil n0dig stjeele ideer fra andres vcerker. Ellers preverjeg atforestille mig situ- ationer, der ville skreemme mig personligt. Pd en made brugerjeg mig selvsom mdle- enhed, og sd beskriver jeg scenerne i detaljer.

Efter min mening er det skrevne ord bedre end billeder. Film be- grcenses af instrukt0rer og skuespillere, mens b0gerne kun begrcanses af ens egen fantasi.

Hvad laver du nu - kan vi vente nye spil snart? For 0jeblikket praver srierne. M jeg at skrive en roman, og jeg har allerede fcerdiggjort et par noveller.

Ellers har jeg to spil "i hovedet". Det ene er baseret pd novellen, mens det andet en en spcendende blanding af sport og horror.

Ja, det KAN lade sig g0re at fd noget godt ud af den kombination! Men jeg vil ikke give noget vcek her. Mdske kommer der noget til Jul, og i sd fald lavet pd PAW til de populcere 8-bit maskiner.

Hvorfor er void sjovt? Det virker ihvertfald sddan! Folk bliver stille, ndr de ser klip fra Nordirland eller Bei- rut i TV. Hvad enten de kan lide volden eller bliver skrcemt af den, bliver de tiltrukket mag- netisk.

Jeg tror, at det er en menneskelig karakteristik. Ba- re se, hvordan folk stimler sammen, hvis der sker en bil- ulykke - det virker ncermest som et "blodt0rsts instinkt".

Og sd er det sikrere at fd afl0b foran skcermen end i det virke- lige liv! Censur i Danmark Den almindelige mening blandt de interviewede er klar: Men alligevel er 2 af vore nabolan- de stcerkt kritiske overfor det populcere computermedi- um.

Vi besluttede os til at op- S0ge Statens Filmcensur for at se, om vi kunne risikere noget fra den kant. Eller kan vi f0lge os sikre forete- big?

For at unders0ge Danmarks officielle spilhold- ning havde vi medbragt et styk 64' er tung og en Amiga meget tung og selvf0l- gelig en stabel spil, som vi mente ville kunne forarge en streng censor, og mdske end- da fremkalde l0ftede pege- fingre.

Havde vi forventet sto- re forhold, blev vi i hvert fald skuffede. Skattedirektoratet optog det meste af den 5 etager hoje bygning, og vi matte helt op for at finde den lille snuskede grd d0r, der luk- kede indgangen til censuren.

Lyd- l0se satte vi os ned og kigge- de med det sidste kvarter, for Birgit begyndte atfortcelle om sit arbejde: Hvad er formalet med Statens Filmcensur?

Det primcere formal er at beskytte b0rnene, ndr de ser film ved offentlige forestillin- ger, dvs. Altsd ogsd videofilm, der vises de steder, men IKKE de videofilm, som man gar ned og Idner, lejer eller k0ber, og altsd heller ikke filmene fra DR og 7V2.

Man formoder, at dis- se TV stationer laver en eller anden form for selvcensur. Hvad er det, I prever at skdne de mindredrige for?

Iscer skrcemmende, vol- delige og forrdende scener, og det g0r vi ved at forbyde film for dem, hvis vi tror at de kan blive pdvirket med skade- virkninger til f0lge.

Det kan vcere mange ting. Hvis dette, efter censorens sk0n, ikke visersig at vsere tilfseldet, kan filmen placeres i en af falgende 3 kate- gorier: Der skal ikke meget til at skraemme de mindste, der ogsa har let ved at identificere sig med hovedpersonerne, isaar hvis de er barn eller dyr.

Forekommer der tydelige mord men uden at vsere de- taljerede, instruktive og langtrukne , vil det nok vsere denne graense, der bliver brugt. Men ogsa motivet hvis der er noget bag mordet er vigtigt.

Sker der meningsl0se drab eller rovmord, vil dommen nok lyde Alle harde porno- film, splatgyserne, krigsfilmene og flere politifilm harer hjemme her - en ret stor gruppe.

Det skal lige indskydes, at der ikke findes tabeller, saman kan gruppere alle film efter "antal mord" eller lignende.

Det er mest helhedsindtrykket, der er afg0- rende, og hvis en censor er i tvivl, bliver filmen set af andre, indtil man i fselles- skab har truffet en afgarelse.

Abstrakt void er ikke skadelig. At vdgne op med mareridt. Der kan ogsd vcere skadevirk- ninger pd Icengere sigt, men det kan vi selvf0lgelig ikke male.

For eksempel film, der ved at virke instruktive hvilket f. James Bond , bare for at ncevne eet navn. For de mindste har vi en "vejleden- de" grcense, hvorfilm kan fra- rddes for b0rn under syv, hvis vi sk0nner, at de er for uhyggeli- ge.

Vi er to censorer og en suppleant, og sd har vi en for- mand, der er dommer i Kultur- ministeriet. Hvor mange film fdr I set pd en uge?

Men ellers en til to film om ugen. Samlet godt hundrede film drligt. Hvor lang tid har du ar- bejdet her, og er det et spcen- dende job?

Jeg har censureret film siden december Firkan- tet set er det ikke ret afveks- lende at censurere, men det er jo vidt forskellige ting, vi fdr ind.

Forklar filmens vej fra distribut0ren til biografens loaned. Ja, alle film er fra starten kun tilladt for b0rn over 1 6, og hvis distribut0rerne vil pr0ve at nedscette grcensen, md de sende filmspolerne til os.

Vi ser sd pd filmen, for derefter at komme med en dom. Vores afgarelse skal selvf0lgelig kunne ses, sd vi udfylder et kort, og de kort SKAL f0lge fil- men, sd alle kan se, hvad vi fandt frem til.

Og sd skal man samtidig, ndr man laver pla- kater eller reklamerer for fil- men i dagspressen, skrive denne censurafgarelse. Ja, for at tage et al eksempel, sd mdtte vi se' cence to kill James Bond fire gange.

Distribut0ren ville meget gerne have grcensen lagt ved de tolv dr, og begrun- dede det blandt andet med, at de foregdende Bond-film havde fdet denne behand- ling.

Men det kunne vi ikke gd med til, for den her er mere rd end de foregdende. Hver gang vi sendte filmen tilbage med en hvid seddel Hvide sedler betyder tilladt over 16, grannebetyderT.

O 12ogden rade star for fri adgang , klip- pede de lidt i filmen, og bad os se den endnu engang. Men da disse cendringer sam- menlagt mdske omfattede 30 sekunder, cendrede de ikke noget: Hvor stor betydning har sex for din bed0mmeise?

Her er en af de store for- skelle mellem os og censuren i USA. De tillader smd b0rn at se ret kraftige voldscener, mens sex under dyner og lange kys kan fd dem til at finde stemp- let "tilladt over 18" frem.

Her- hjemme har vi den modsatte holdning. Men drejer det sig om meget sadistiske scener, md vi selvf0igelig skride til handling. Nu var det tid til at finde udsty- ret frem.

Som i Skrydstrup- ar- tiklen CA 2 var der alvorlige problemer med kombinatio- nen af kabler, stikddser og Christian. Jakob kunne der- Licence to Kill: Forbudt for born under Det f0rs- te spil, vi udsatte vores censor for, var Sword of Sodan - made in Denmark og kendt for sine voldelige sekvenser.

Med en lettere skepsis be- mcerkede Birgit "atdetvistvar lidt ensformigt det der", og blodet gjorde ikke noget vide- re indtryk pd hende.

Selv da vi resolut halshuggede en kcempe, kom der ikke andet end et hdnligt fnys fra censor- stolen. Det eneste, der undre- de hende, var at nogen over- hovedet gad tilbringe mere end et kvarter med spil af den type.

Birgit mente, at grafikken mest af alt mindede om tegnefilm med farvestrd- lende figurer og personer med flerelfVPV mr For at fd hendes mening om et lidt mere "typlsk" compu- terspil, viste vi hende ogsd Me- nace et vandret shoot'em up, Red.

Tilladt for alle spil" sagde hun. Heller ikke forskellige sex-spil kunne ryste censor. Med sved pd panden spillede vi vores sidste kort: Dracula, der er blevet forbudt for b0rn i Eng- land.

Ville DET kunne forarge Birgit? En bedommelse, der ikke virkede scerligt overraskende efter den sidste halve time: Pd grund af computernes grafiske be- graBnsninger virker det hele mere som tegnefilm, hvor ak- t0rerne jo i reglen kommer ud for dybt voldelige og urealistis- ke ting, ofte noermest pd grasnsen til det latterlige.

Det er ikke muligt at skabe et film- lignende billede, og som sd- dan en realistisk filmstem- ning. Pd dette tidspunkt trak Christian Tetris op af tasken og smcekkede spillet i 64'eren - bare for at vise noget andet.

Dette spils konstruktive og udviklende gameplay var mere acceptabelt end res- ten, og som Birgit sagde det: Men hvad mener du selv?

Her er en liste over nogle af de mest voldelige spil. Prav dem pd eget ansvar og se, hvad du synes! Way of Exploding Fist Melbourne House Dette spil var det forste i den endelose raskke af "karatespil", som alle sikkert har stiftet bekendtskab med.

De har alle dettilfselies, at der sjaeldent fore- kommer blod eller indvolde i spillet. Derimod er der masser af torre tassk, samplede skrig og den karakteristiske lyd af en karatekaemper, der far sit krani- um knust af modstanderens haal.

Barbarian I og II Palace Igen et kampspil, men denne gang har voldsudo verne faet diverse redskaber til hjselp. Det fsrste Barbarian spil dukkede op pa et tidspunkt, hvor spilverdenen var ung, uskyldig og nelt uvant med blodige halshugninger.

Sword of Sodan Discovery Dette danskproducerede spil kan nap- pe vaskke forargelse idag, men i virkelig- heden er det mindst lige sa.

Vor svaerd-kaempende helt efterlader en stribe af blodige kadavare, og grafikken er en god del mere realis- tisk end pa 64'eren Technocop Gremlin Vedforste ojekast ligner Technocop et ganske almindeligt multi-level action- spil, men sa snart man affyrer sin pistol mod en af masndene pa 2.

De Isegger sig nemlig ikke paent ned pa gulvet for at do. AfdBde ligger pa gulvet.. OG pa vseg- gen. The Muncher Gremlin Dette spil tilherer en hel speciel genre, hvor volden er total, uhsemmet og vildt overdrevet!

Du styrer et fortidsmonster rundt i en menneskefyldt storby, og spil- lets formal er at smadre sa mange uskyl- dige som muligt. Af andre spil indenfor genren kan naevnes Activision's Ram- page og Epyx's gamle "Movie Monster" spil.

Handlingen byg- ger naturligvis pa Bram Stokers klassis- ke vampyr- fortaslling, selvom den visse steder afviger lidt for at fa plads til lidt ekstra void!

Eller ejet pillet ud med en teske?! Wolfman CRL Ga3t hvem der har skrevet dette raad- sels-adventure? Rigtigt gaettet - det er selveste Rod Pike, der er pa spil igen!

Denne gang har volden faet en ny twist, idet det er dig selv, der udfarer den - dog meget mod din vilje. Du er nemlig en varulv, og de skraskkeligt tilredte lig er DITvaark Hvis ikke det hele var sa humoristisk betonet, var spillet sikkert aldrig blevet udgivet.

Deres slagkraft afhaenger derfor til en vis grad af spillerens forestillingsevne. Hvis du har en god fantasi er oplevelsen til gen- gaald 1 gange stasrkere end noget af det, actionspillene kan levere Spillet bygger naturligvis pa Mary Shelley's klassiske roman, selvom det er betydeligt mere voldeligt end bogen.

Dels er teksten som saedvanlig i Rod's eventyr uhyg- Jack the Ripper St. Brides Med dette grafiske eventyr har St. Brides tilsyneladende forsogt at overgS Rod Pike i voldelige sekvenser.

Plottettager udgangspunkt i den legendariske kvin- demorder, som huserede i London for mange ar siden. Mordene var uhyre bestialske - mange af ofrene havde faet indvoldene revet ud, andre havde faet huden skraellet af ansigtet.

Dette spil har ikke udeladt een eneste detalje! Spillet bygger pi James Her- bert's horror-roman af samme navn, og plottet fortaeller om vilde horder af blod- torstige rotter, der breder sig som en pest ud over London.

Det er isaer even- tyr-delen, der er voldelig. Det beskrives ned til mindste detalje, hvordan rotterne, bid for bid , g0r det af med deres uheldige ofre Er din computer hjemsogt?

Lass vores sandfaerdige beret- ning om hvordan onde magter, hekse, spogelser og satan selv manifesterer sig i computer-hardware.

Julen rykker naermere, og maske skulle man onske sig en ny computer. Vi sammenligner markedets computere og spille-konsoller, sa du nemt kan afgore, hvad der skal sta overst pa onskelisten.

Hvorfor er det kun hankons-vaesener, der interesserer sig for computere? Vi taler med en gruppe kvindelige compu- ter-freaks og prover at finde frem til "den lille forskei", der tilsyneladende udelukker halvdelen af befolknihgen fra computerens glaeder.

Det er her de store firmaer lofter sloret for alle deres nye spil og spille-maskiner. CA er naturligvis pa pletten, og vi bringer dig en stor farve-reportage.

Som at vaere der selv! PLUS Masser af spilanmeldelser, tips, nyheder og meget andet godt! Ja, man kan ncesten hore det pa navnet: Det begyndte at udkom- me midt i '87 og ersiden - bort- set fra en drlig ferie - udkom- met hver maned.

I begyndel- sen var publikationen kun pa 1 0 sider, men i dag er der sced- vanligvis mellem 50 og 60 af slagsen. Hele foretagendet styres af Claus Nygaard eller NYX, som han plejer afkalde sig selv , der redigerer bladet i sin fritid.

Stoffet leverers ho- vedsageligt af erfarne danske eventyrere, der' hver bidrager med en Nile del af bladet. Uden at fa andet end ceren for det.

For Adventure Posten korerpd en rentfrivilligt basis og uden nogen fortje- neste af betydning. Hver maned betaler eventyre- re fra hele Norden kr.

Men hvad far de egentlig? Trykkvaliteten er lidt smudsig og layoutet er ikke ligefrem superbt, men indholdet kan ikke kritiseres.

Hvadenten du har en PC'er, en Amiga eller en 64'er, kan du ikke undgd at finde eet eller andet, du kan bruge: Hvis alt dette sldr fejl, har abonnenter ogsd mulighed for at trcekke pa en "timer- hele-ugen" telefon- helpline, bestyret af Postens skribenter.

Som en ekstra bonus for nye abonnenter har NYX desuden netop fdet genop- trykt en kompilation af de 6 f0rste numre af AP i en speciel god kvalitet, og det endda til kun 2 blades pris: Hvis du er interesseret, kan du altid indenfor rimelighedens grcenser ringe til NYX, der pd tlf.

Sa hvad skal du gare for at vinde? Besvare 5 simple og latterligt lette spargsmal, det er det hele. Barne- mad for erfarne eventyrere!

Hvad hedder det firma, der har lavet adventurespillene Zork, Hitch- hiker's Guide to the Galaxy og Art- hur?

Navn mindst 3 adventurespil, hvor handlingen bygger pa en bog. Hvilket af disse spil skiller sig ud: Send svarene inden udgangen af november til: Kongensgade 72 Kebenhavn K.

Ikke fordi det foregdr pa Titan, og heller ikke fordi det tilsyneladende er et katastrofespil, men fordi det er skrevet pa dansk! Dette giver seivf0lgelig nog- le problemer, da kun de fcer- reste har en 64'er med ce,0 og a, sd derfor har forfatteren valgt konsekvent at benytte de gammelkendte sammen- stillinger ae, oe og aa, hvor det matte blive nodvendigt.

Det vil sige, at en kommando som "undersog cebletrceet" bliver til noget sd sjovt som "undersoeg aebletraeet", men det er til at leve med.

I eventyrets begyndelse be- finder du, kaptajn Kim Star- buck, dig i et generatorrum pa basen Explorer, opf0rt pa Titan. Hele lortet er lige blevet ramt af et meteor, der har 0delagt halvdelen af Explo- rer, og det er nu din opgave at finde eventuelle overlevende og sammen med demforlade Titan i rumskibet Starfucker I.

Udover at kcempe mod svig- tende belysning og andre fa- rer, har du ogsd et umiddel- bart fremtrcedende problem: Godt nok er laboratorie afdelingerne jcev- net med jorden efter kollisio- nen, men det vrimler alligevel med destruktive robotter, der skal behandles med st0rst mulig forsigtighed.

Problemerne er mange, og selvom en del af dem inklude- rer grundig gennems0gnlng af spillets lokationer, er der ogsd virkelige godbidder imellem. Den bedste tankevri- der finder du pa rumskibet i slutfasen, hvor du skal fa en luftsluse, en drceberrobot og et hold kariiner til at ga op i en hojere enhed for at gennem- fore eventyret, men ogsa op- levelserne i den sydlige del af basen er vcerd at huske.

Des- vcerre sker der ikke helt sd meget i den nordlige ende, hvor du starter din mission, men som sagt: I dette til- fcelde er handlingen delt op i 3 portioner, der automatisk linkes sammen, ndr spilleren bevceger sig fra een del til en anden.

Heldigvis har Jens-Erik vceret sd smart at "klippe" pd de helt rigtige steder, sd hel- hedsindtrykket bliver ikke 0delagt af, at der loades lidt af og til.

Hvorfor Incentive ikke rettede brale- ren i plusseren ved jeg ikke, men een ting star ihvertfald fast: Ikke noget med at oplyse uforstde- de ord eller den slags.

Bare parserens stove stcedighed. Denne irritations faktor, der kan fd selv en gammel trold- mand til at koge over bare en lille smule, altsd , er sd stor, at det ligefrem gar ud over at- mosfceren.

Surt for sd godt et spil som Katast- rofe pd Titan. Hvis du - efter at have Icest dette - skulle have fdet lyst til at anskaffe dig dit eget eks- 'emplar af eventyret, der des- vcerre kun fas pd disk, skal du blot kontakte Adventure Pos- ten eller SEPIA adventures pd tlf.

Du tror det er l0gn: For du krydser floden skal du bare ind i stalden og f inde m0nten - resten af linge- rie pd denne side af vandet er unadvendige.

Ndr du er kom- met over, skal du bruge ste- nen fra vandkanten for at fa dbnet porten, og sd er du el- lers fcerdig med diskette 1! Sidste del byder pd lidt flere u problemer, hvoraf ingen dog er specielt svcere, bare du husker at gennems0ge hver lokation.

Husk iscer kvindens vcerelse og tronsalen. Rundt omkring star 3 fuglesk- rcemsler, selvom kun det ene har formdet at beskytte kor- net mod de glubske helve- desfugle.

Brug hurdy-gurdy- 'en til at afsl0re dens farve, og husk pd den, ndr du senere - i samme omrdde kommer op at flyve med den tebske bon- degdrd l Vcelg her den rigti- ge n0gle for senere at kunne indkassere rosen.

Og sd er det ellers pd tide at komme op at flyve med pterodactylen. Den brcekkede arm skal st0ttes med stolebenet og rebet, mens f0dderne kan kureres af en god gang bal- sam.

Vcerre bliver det med strdlesygen, der dog kan hol- des i skak, hvis du spiser svam- pen fra bakketoppen og der- efter holder et hvil.

Krigeren i huset skal ordnes med den forgiftede frugt. De fleste proble- mer er meget traditionelle, selvom nogle er ret flippede.

Abn pengeskabet med stet- hoskopet, og brug stovsuge- ren ved stovet og skil den ad med skruetrcekkeren bagef- ter. Vcerre bliver det i et af soverummene, hvor du skal tage k0kkenskdlen pd hove- det og hoppe i sengen I , hvis du vil have fat i den hojtlig- gende n0gle.

For at fd taget en pillefra medicinglassetskal au t0mme det ud over mat- ten i noerheden af "pump space". De fleste steder er ret let klaret, men det befcestede hus for enden ad vejen kan let volde problemer.

Manden indenfor ertydeligvis paranoid, hvorfor folk kun slipper indenfor, hvis de kan kodeordet. Opfordrin- gen, "Unfortunately there's a radio connected to my bra- in" , Icegger altsd op til et svar.

Hvis du venter lidt i den tomme bondegdrd den med lama- en udenfor , vil du blive m0dt af en weirdo, der kender den hemmelige scetning.

Fortcel ham, at der desvcerre er en radio forbundet til din hjerne, og kodeordet er dit! F0r du bliver fanget, skal du huske at fd fat i "spo- re", en giftig plantedel, der bl.

Kald pd fyren et par gange, vent til nan er passende test pd, og kast sd sporen lige i ansigtet pd ham. Herefterskal du gennems0ge liget for at fd n0glen til buret.

Ndr du senere skal slippe ud fra dvcergenes landsby skal du bare gore som de siger: Du overta- ger rollen som Arthur, drengen som ingen ved er kongeson og derfor lovmcessig arving til hele England.

Et sted i landet - tilfceldigvis lige der, hvor du er i eventyrets start ligger en kampesten. I kampestenen har en eller anden plantet et helligt sveerd - Excalibur - og legen- den fortceller, at den, der kan trcekke klingen fri, vil blive konge over riget.

Det kan du, men du far ikke lov! Troldman- den Merlin vil n0digt have en uprovet regent pd tronen, sd han byder dig at gd ud i lan- det for at lasre at vcere asdel og modig, for du snupper Excalibur.

Desvcerre erdu ikke den eneste, der geme vil re- gere, og samme nat bytter den pengegridske Lot stenen ud med en anden stump klip- pe, for nceste dag - med et f alsk sveerd - at udrdbe sig selv til konge.

Dette bliver starten pd en lang rejse, der gerne skulle udmunde i en duel med kong Lot, et gensyn med Ex- calibur og selvfolgelig tronen.

Pd dette tidspunkt sukkede jeg, den ualmindeligt almaag- tige Magic One, i kedsom- hed: Og sd skulle der endda vcere grafik i!

Alligevel samlede jeg mig sammen til at prove spillet, og efter ganske kort tid fikjeg mig en glcedelig overraskelse Jeg fandt - lidt tilfceldigt - f rem til Merlin, der havde en "lille" gave.

Et par indviklede hdndbevcegelser var alt, hvad han behovede for at give Arthur evnen til at for- vandle sig til forskellige dyr.

Ikke alle dyr, selvfolgelig, men dog en ugle, en skildpadde, en dl, en salamander og en groevling. Dette lyder mdske ikke af sd meget, men allige- vel: Infocom har glemt at putte den gammelkendte lanteme ind, men hvad gor det, ndr man kan forvandle sig til en ugle, der som bekendt kan se i morke.

Skildpadder har et solidt skjold, og salamandere kan tale selv sasrdeles hoje temperaturer. Deter bare ikke en god ide at forvandle sig lige foran et surt individ, da han let kunne tro det vcerste - og en grcevling er nu engang lettere at sld ihjel end en be- vcebnet drengerov.

De fleste problemer inkluderer et eller andet formskifte, og de er ncesten alle ret logiske og ikke scerlig svcere.

Grafik er der som sagt ogsd kommet til - denne gang et lille, men pcent billede til hver lokation - men selvom nogle vil mene, at det er gdet en lille smule ud over tekstmceng- den, har det ikke betydet, at eventyret er blevet mindre.

Og sd kan grafikken heldigvis sldsfra. Selvfolgelig kan du her skifte over til det traditionelle tekst-layout, men der er ogsd mulighed for kort, inventory og score.

Netop scoren er der gjort lidt mere ud af end scedvanligt, idet der er fire forskellige kate- gorier. Din visdom stiger ogsd i takt med dine oplevelser, mens din "quest'-rating siger lidt om, hvor langt du er fra at nd dit mdl.

Parseren er som scedvanlig helt i top, men eet sted svigter den totalt. Her kommer de scedvanlige indbyggede tips til hjcelp, men alligevel: Landets farende adventure sektion ja det er altsa os, hvis du skulle vsere i tvivl!

Brevkassen "Magic Mail" er blevet en stor succes, men ulempen er, at man skal vente over en maned pa at fa svar.

De magiske numre er: Der er 2 regler, der SKAL overholdes i forbindelse med den nye telefon- service. Hvis du bryder bare een af disse regler, mister du automatisk retten til fremover at'ffa telefonisk hjaelp.

Den nye service gaslder KUN for abonnenter. Alle der ringer ind, skal opgive deres abonnementsnummer til kontrol. Hvis du har glemt dit num- mer, kan du fa det oplyst ved at kon- takte forlaget.

Der ma IKKE ringes udenfor den fastsatte telefontid. Kan du hjceipe mig med disse proble- mer: Jeg kan ikke bruge min magi, selvom jeg har alle tin- gene.

Kan det store splndelvcev fjernes? Findes der en hurtigere vej ud af huset end ad den smalle sti? Kan man komme ud at sejle eller hen til et skib?

CME forex Group Inc, 30 cents. Wie können Sie profitieren von ihren Forex-Kurse in Singapur. Cisco Systems, 3 cents. Betalning för reparation som ej faller under https: Den officiella Beste Spielothek in Ausham finden är verkligen sinnen - Boggling men följande förfarande https: Ta metroen til Garibaldi, eu stedet para Porte de Saint Ouen.

Banco forex - kristiansand vestre strandgate. Gi oss gjerne din mening om innholdet, og tips oss om flere interessante emner til kommende utgaver.

Ich habe auf den 4-Stunden-Charts gehandelt, und obwohl diese ein längerfristiger Handel sein sollen, fand ich mehrere Trades, die gerade in weniger als 90 Minuten den Verlust beenden wollten.

Information om aktuella händelser Tema: Du hast gerade erst die dritte Ausgabe des Grasshopper Primers geöffnet. Fügen Sie den verschobenen gleitenden Durchschnitt 5, -2 blau hinzu 4.

Dagliga och veckovisa förhandsgranskningsblad av potentiella marknadsrörelser och utgivningar. Binära alternativ i General. Erhältlich gewährt Ihres Handelsvolumens, bieten Forex-Optionen derzeit etwa 5 bis 10 des Gesamtumsatzes in der Devisenmarkt gesehen.

Zeus includes a very lucrative free games feature and it won't be an overstatement if we called it one of the primary reasons why Zeus has enjoyed such a huge popularity in the field of slot games.

Das Spiel bietet einen Ausgleich zwischen bekannten Spielelementen und gerade genug Innovation, um ins Auge zu fallen und das Interesse von Spielern zu wecken. War dies ursprünglich die am weitesten verbreitete Turnierform, sorgte die aus ökonomischen Gründen erfolgende zunehmende Verlagerung der Festlichkeiten in die Städte des Spätmittelalters dafür, dass in der Folge der sogenannte Tjostein Zweikampf gut trainierter Panzerreiter, die in hartem Galopp aufeinanderprallten, einander mit stumpfer Lanze aus dem Sattel stechen und häufig noch ein Schwertduell liefern mussten, in den Vordergrund trat. King of Pop Quick Hit Platinum: Play Mobile Slots for Real Money. Kommentar Fehler melden Beschwerde. Habt ihr selbst dieses Spiel getestet? Euro Palace Casino Blog Casino news and info - Part If this reel stops on the same symbol that you just won with, all the non-winning symbols on the same reel positions will spin until they become this symbol! Euro Palace Casino Blog Casino news and info - Part If this reel stops on the same symbol that you just won with, all the non-winning symbols on the same reel positions will spin until they become this symbol! Top Spot is a five reel slot with three rows and up to twenty paylines depending on the features activated; the design is definitively a Barcrest one with lots of familiar and traditional symbols spinning against a background of red and purple curtains. Casino of the year Read Casino Review. Der er ikke noget nyt i den forhistorie, men det er der til gengceld i selve programmet, som er et slags rollespil. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Det hjcelper ogsdhvis der er alko- hol med Beste Spielothek in Ranzenried finden billedet. Jeg spurgte Frank, om han vidste noget om Beste Spielothek in Matzenhöf finden oprindelige Alcatraz. Han Icenede sig bare koligt tilbage i stolen og betragtede skcermen. Jakob kunne der- Licence to Kill: F0rst vcelger du dit objekt - for eksempel nummer 2, spil- lereksplosionen og sd finder du den Beste Spielothek in Großrudestedt finden, der passer bedst til netop det formdl og indscetter den pd f0rste plads I etappenplan tour de france. Hvorfor er Rainbow Islands sd fedt? Trykkvaliteten er fußball mobile smudsig og online poker deutschland er ikke ligefrem superbt, men indholdet kan ikke kritiseres. Hvad vil familien synes om ham? Selve editoren er meget brugervenlig: Du flyver rundt i en stor interaktiv verden" med masser af tanks, skibe og fly, der alle handler selvstasndigt og uaf- hcengigt. Zum Turnier beim Schach siehe Schachturnier. Dabei müssen die Teilnehmer nicht unbedingt auf direktem Weg ihre Fähigkeiten miteinander messen. Sie lieben klassische einarmige Http: Top slot does away with the multiplier option and scatters of its sister games for a unique extra win bonus feature. Join Us On Social Media. Barcrest now have upwards of 5 XOX games, all with a different combination of rbl bayern lines Beste Spielothek in Oberolberndorf finden features. Gewohnte Novomatic-Qualität wie in der Spielo also! It means, of course, awesome winnings! Play Mobile Slots for Real Money 1. Gewinnspiel Free app slot Gutscheine Mai!

slot gratis Spot & Top demospil gennemgang goline -

Turniere werden vom landsässigen Adel aus Kostengründen und zu Zwecken der eigenen Repräsentation zunehmend in die mittelalterlichen Städte verlagert. Habt ihr selbst dieses Spiel getestet? Top Spot Welcome to play a new game called Top Spot. Master of Mystery Fisticuffs Flowers Flowers: Betfair Casino offers a wide range of online card games, including Perfect Blackjack. Man kann wohl sagen, dass die Grafik dieses Spiels schon lange überholt ist und von schlankeren Neulingen mit mehr Features abgelöst wurde. Der heutige Begriff Turnier für sportliche Wettkämpfe leitet sich davon ab. Powered by WordPress und Graphene-Theme. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Det er et overlegent og intensivt fedt scenarie Denkyu Sebastian Gundel: The Darkness Behind Enemy Lines. I kommer forberedt, ser jeg!

Vandringsmanden tog endnu en stor slurk af flasken og fortsatte. De har svigtet mig, baron.. Men soldaterne vidste det.

De undlod at hilse, da De passerede med karavanen i sidste uge. Hendes stemme var stadig rolig, fattet og yndefuld.

Soldaterne skottede i et kort sekund vantro til hinanden. Han holdt en pause, hvor han sank. Hun havde ikke gjort andet end at rette ryggen en smule, men det var nok.

Tag ham udenfor og halshug ham. Jeg vil se det herfra. I to, kom af sted! Men det var ikke deres ret at betvivle ordren.

Hvad ville Deres Fader ikke sige. Smykket forvandlede lidt efter lidt prinsessen til en kold kynisk tyran. I al hemmelighed samlede kongen 6 helte som skulle redde prinsessen.

Han havde kun skrevet stikord indtil videre. Sex og vold Tordenvejr En busfuld strandede turister En gruppe helte hvoraf nogle nok bliver spist En Sankt Bernards hund som kan redde dem Vold og sex Forfatteren begyndte at bide negle Den bedste i trolds minde.

Dette er et problem. Kan eller vil man leve i en evig sommer? Hvor er hun henne? Hvorfor er hun borte? Du er hurtigt inde og samler ham op.

Scenariet er et re-run fra Fastaval , hvor det modtog en Otto for bedste scenarie. Var DU for normal til Big Brother? Bare de andre nu kan li dig.

Her er endelig en mulighed for at deltage i et reality TV show. Jeg spurgte Frank, om han vidste noget om det oprindelige Alcatraz.

Han er splitter tosset. Vores Alcatraz ligger ikke langt fra planetens sydpol. Flugten var ikke min ide.

Vi var i hvert fald alle hurtige til at slutte op om den. Og hvad kan jeg? Vores timing er heldig. Seks fanger, der sikkert omkommer i permafrosten, og som ingen vil savne.

Hvordan helvede var han dog landet i al det her. Selv om han var sej, var han dog bare en bonde fra Lolland. Alle som en er de fanget og bragt for retten af admiral Gilbert Praisse du Rachetisse.

Sendt fra Himmelen er han kommet for at befri farvandet fra pirater. I stedet er jeg eventyrer, til tider blokadebryder, oftere smugler.

Jeg er glad for solen og det varme vejr. Men, min ven, rigdom eller modgang, jeg lader dig ikke i stikken.

Fremad, i kongens navn! Det gode skib Gryffon Ombygget hvalfangerskib, 50 fods skonnert, to master. Med Arthurs iver for at sprede Star Wars: Tiden var dog en anden.

Et sted, hvor tid og rum flyder ud i meditation og ritualer, tanker og tro. Det er et simpelt sted, hvor de bare sten udsender ro og balancerer sindet; hvor duften af frisk te breder sig fra den diskrete, men elegant ornamenterede keramik.

Herinde finder vi fire personer: Og hans mest betroede vasal. Jisei er livets sidste digte. Om han stadig er i live, er der ingen, der ved.

Hvem kan man tale med? Golle sad i vinduet, da lyset dukkede op i horisonten. Udenfor kom det, de havde frygtet. Iqubus vendte sig mod Mugge og Maddik og sagde: Tag nu for eksempel.

Vi forventer at Stalkers ankommer snart, og at de derefter tager sig af sagerne. Detroit PD forhandler lige nu med terroristerne, men vi forudser en direkte konfrontation.

Nu lander helikopteren, og Iron Mike stiger ud sammen med sit team! Og alt, alt for farlige. Tex Walker vendte sig om.

De har lokaliseret dem. Vi ved lige hvor de er. En gang for alle. Kan de ikke huske det?.. Er de ikke ret dyre?

Men der er et lille problem, hr. Jeg har andre ting at lave i dag. De fem befinder sig i et allieret land. Et vigtigt allieret land? Nej, ganske lille og ubetydeligt.

Og i hvilket land? Det er korrekt hr. Jeg tror det er klogest at lade som om det var et uheld. Tex Walker fik dybe furer i panden. Skal vi ikke vente til vores andet projekt er lidt mere fremskreden?

Undervejs vises klip fra handlingen. Rollerne er stereotype amerikanske high-school elever, der strander midt i junglen.

Scenariet er forbudt i Sverige. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Det er roser det var hendes. Jesper overnatter hos hans bedstemor.

Tobias og Tragedien Manuskript 1. Han kigger sig undrende omkring. De er ved at sige farvel. Ja, det har det vel..

Gennemskrivning, april 1 SC 1. Han er meget lille slet. Kasse Brand arbejdstitel Af Amalie M. Gennemskrivning maj 1 SC 1.

Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og. Nick, Ninja og Mongoaberne! Nu er de i Mombasa i Kenya. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt.

To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. Klovnen Manuskript af 8. Er der ting som. FEST Maja skal til fest. Hun ser sig i spejlet.

Er hun ikke lidt for tyk? Et manus af 8. De Officielle Le Mans Regler Der er enkelte undtagelser i reglerne.

Beskeden Et manuskript af Gennemskrivning, oktober Side1af14 SC 1. Hun ser Bolette ind. Final Nat med kniv?

Manuskript [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Zero] [1i] [2i] [3i] [4i] [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er.

Stue Aften To drenge 13 og 13 sidder i en stue i et parcelhuskvarter. Stuen er dunkel, og er indrettet i halvfjerdserstil. Der er et spisebord med stole til, et skrivebord.

Dit Brev fra den Gennemskrivning, marts Scene 1: Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. Skattekortet Her er Alex.

Det er ikke tilfeeldigt, at film- plakaterne lidt arrogant nejes med at vise logoet og premieredatoen. Og man ser flagermus-logoet overalt i denne tid.

Det dukker op pa T-shirts, pladecovers, plakater, klis- termaarker og andet PR materiale. Batman skulle efter sigende vssre den ferste film i historien, hvor ind- tsegterne fra den slags "merchandi- se" overstiger indtsegterne fra selve filmen, hvilket jo siger en del.

Pladen med Prince's soundtrack gar som varmt bred, og man kan ikke ga en tur pa gaden uden at stsde pa den ka- rakteristiske Bat-Tshirt.

Mange af de gamle tegneserier er blevet genop- trykt i anledning af den nye film, og film-manuskriptet kan kibes som bade bog og tegneserie.

Man har sagar lanceret en sserlig Bat-tygge-! Alle blade, der viser billeder af Batman, skal derfor skrive en lille besked om ophavsretten.

Og det gsr vi sa: Ocean har forsynet os med en bunke videofilm, hvor stjernen er Godt nok er det en esldre Bat-film den nye kommer ikke ud pa video forelebigl , men hovedfigurer- ne er selvfelgelig de samme.

Hvad du skal gore for at vinde? Pi- ece of cake! Lav et sjovt BAT- rim og send det til den sadvanlige adresse.

Det behaver ikke vssre sssrlig langt eller meningsfyldt for den sags skyld. I Eng- land er spillet forbudt for bern under 18 ar!

De fleste mennesker tager kraftlgt af stand fra det Mange unge svaelger I det hjemme pa videoen.

Det er et af de storste emner I TV-Avisen. Og det er en vigtig del I langt de fleste com- puterspil Det erselvfolgelig void, vi taler om.

Void i alle afskygninger. Void i biogra- fen. Void pa computerskoBr- men. Men er det skadeligt? Gor de folk voldelige?

Hvis Ivan pa 12 hugger hove- det af sin bedste ven i Barba- rian, henter nan sd brodkni- ven og gentager succesen i den virkelige verden? Og hvorfor er void sjovt?

Hvad far videomaner til at se det sam- me mord igen og igen? Barbarer og rullende hoveder For at fd disse sporgsmdl bes- varet, fattede vi roret og snak- kede med nogle mennesker, der oplever sagen fra en licit anden synsvinkel: F0ler de, at deres computerspil erskadeli- ge?

F0ler de indirekte skyld over ting som "Hungerford- massakren", hvor unge men- nesker i Rambo-t0j drceber masser af uskyldige?

Vi lagde ud med at ringe til Pete Stone, der er public relations mana- ger pd Palace, firmaet bag Barbarian: Tror du, at voldelige spil som Barbarian kan skade born?

Born har en god fantasi, men de kan godt skelne mellem spil og virkelighed - specielt pd en meget begrcenset maskine som Commodore Der vir- ker det mere som en tegne- film.

Du mener ikke, at de kan finde pd at gore diverse grim- me ting med hinandens hove- der efter at have spillet? Nash, de tager det bare som et spil, en leg.

Du har altsd ikke noget imod at lade dine born - hvis du har nogen more sig med Barbarian? Nej, min datter kan godt lide spil.

Hvor god er hun? Ikke ret god - hun er kun 4! Men hun kan godt lide spil- lene som tegnefilm. Specielt ndr hun selv har indflydelse pd tingene pd skasrmen.

Griner Hvad sd med at kcempe to mod hinanden i samme spil? Det er mere som fod- bold. Jeg er selv en stor fan af two player-spil.

Jeg har set mange kampe, og jeg har da ogsd selv deltaget i mangen en dyst pd den gamle "The Way of the Exploding Fist".

Det er bare sjov. Men hvad sd med den brutale hovedafhugningsse- kvens? Det er ogsd morsomt. Du hugger hovedet af din kam- merat, og sd griner I begge to.

Hvad med ting som Hun- gerford-massakren? Jeg tror det er folk, der er syge i hovedet pd een eller anden made.

Mdske spiller spil en rolle, men i sd fald er den meget, meget lille. Pro- blemet opstdr, hvis folk ikke kan adskille den fiktive verden] fra den virkelige.

Der har altid eksisteret voldelige elementer- ogsd for computeren blev opfundet. Men det har efter min mening noget at gore med miljo og opvcekst.

London er mere vol- delig end ovre hosjer, tror jeg. Du ser volden pd gaden. Det hjcelper ogsd , hvis der er alko- hol med i billedet.

Ndr de for- skellige pubs i kvarteret om- kring vores kontor lukker ved tiden og folk kommer ud, medforer det ogsd void af forskellig art!

Censur er altsd ikke nod- vendigt? Jeg tror, at CRL gerne ville censureres. For publicity- 'ens skyld. Hvorfor er void - tilsynela- dende - sd vigtig en ingredi- ens i spil?

Det er underligt, men sandt: Et spil bestdr i bund og grund af et mdl og en eller anden form for fjende, der forhindrer dig i at nd mdlet. Den resulterende kamp er sd en del af spillet.

Blodtorst-instinktet Herefter ringede vi til Richard fra Gremlin, der bl. JHv em er manden bag diss; ler, og hvad ha om censur?

Vi fl hans adresse et land: Jo, det begyndte med, at jeg havde lavet spil- let, der skulle udgives af CRL. Da spillet var det eneste i sin genre, var Clement Cham- bers fra softwarehuset lidt be- tcenkelig.

Han sogte retsh- jcelp og fik besked pd, at alle billeder kunne censureres - ogsd pd computere. Han henvendte sig til British Board of Film Censors, der - selvom det var et nyt felt for dem - hurtigt blev interesseret.

Du falder gen- nem en rude, og far hovedet kappet af med et glasskar. Det endte med, at de forb0d det for folk under 1 8, fordi eventyret kun- ne give nogle meget stasrke oplevelser.

Hvad syntes du om den afg0reise? Jeg var egentligt lidt ked af det. I b0ger er der over- hovedet ingen censur, men her Egentlig ville jeg ogsa heist have lavet text-only eventyr, men spil med grafik scelger langt bedre.

Hvad var censorerne specielt bekymrede for? Jeg har selv spillet alle eventyrer- ne efterhdnden, og jeg fandt dem gode - specielt pd grund af atmosfceren, grafikken og volden!

Jeg har glade minder om en vild Dracula, der svingede mig rundt og rundt. Ja, det var en af dem, de syntes var vaarst.

Men der var ogsd nogle af billederne. Men tror du, at spillene b0rn? Hvordan far man sddan nogle blodige ideer? Hvem er du egentlig?

Nd, det havde du vist ikke regnet med! Jeg er admi- nistrerende direkt0r pd en fabrik, der harspecialiseret sig i at Icegge teflon pd diverse ting og sager.

Lige fra Sea- wolf- missiler til stegepander. Det hele startede med, at vi k0bte en computer til min dengang drige datter - hun er 17 nu - den skulle hjcel- pe hende med lektierne.

Jeg md indramme, at jeg ikke spiller ret meget. B0ger leaser jog nogle af, ndr jeg har tid - mest Stephen King og Peter Straub.

Men ikke for mange. Jeg vil n0dig stjeele ideer fra andres vcerker. Ellers preverjeg atforestille mig situ- ationer, der ville skreemme mig personligt.

Pd en made brugerjeg mig selvsom mdle- enhed, og sd beskriver jeg scenerne i detaljer. Efter min mening er det skrevne ord bedre end billeder.

Film be- grcenses af instrukt0rer og skuespillere, mens b0gerne kun begrcanses af ens egen fantasi. Hvad laver du nu - kan vi vente nye spil snart?

For 0jeblikket praver srierne. M jeg at skrive en roman, og jeg har allerede fcerdiggjort et par noveller. Ellers har jeg to spil "i hovedet". Det ene er baseret pd novellen, mens det andet en en spcendende blanding af sport og horror.

Ja, det KAN lade sig g0re at fd noget godt ud af den kombination! Men jeg vil ikke give noget vcek her. Mdske kommer der noget til Jul, og i sd fald lavet pd PAW til de populcere 8-bit maskiner.

Hvorfor er void sjovt? Det virker ihvertfald sddan! Folk bliver stille, ndr de ser klip fra Nordirland eller Bei- rut i TV. Hvad enten de kan lide volden eller bliver skrcemt af den, bliver de tiltrukket mag- netisk.

Jeg tror, at det er en menneskelig karakteristik. Ba- re se, hvordan folk stimler sammen, hvis der sker en bil- ulykke - det virker ncermest som et "blodt0rsts instinkt".

Og sd er det sikrere at fd afl0b foran skcermen end i det virke- lige liv! Censur i Danmark Den almindelige mening blandt de interviewede er klar: Men alligevel er 2 af vore nabolan- de stcerkt kritiske overfor det populcere computermedi- um.

Vi besluttede os til at op- S0ge Statens Filmcensur for at se, om vi kunne risikere noget fra den kant. Eller kan vi f0lge os sikre forete- big?

For at unders0ge Danmarks officielle spilhold- ning havde vi medbragt et styk 64' er tung og en Amiga meget tung og selvf0l- gelig en stabel spil, som vi mente ville kunne forarge en streng censor, og mdske end- da fremkalde l0ftede pege- fingre.

Havde vi forventet sto- re forhold, blev vi i hvert fald skuffede. Skattedirektoratet optog det meste af den 5 etager hoje bygning, og vi matte helt op for at finde den lille snuskede grd d0r, der luk- kede indgangen til censuren.

Lyd- l0se satte vi os ned og kigge- de med det sidste kvarter, for Birgit begyndte atfortcelle om sit arbejde: Hvad er formalet med Statens Filmcensur?

Det primcere formal er at beskytte b0rnene, ndr de ser film ved offentlige forestillin- ger, dvs. Altsd ogsd videofilm, der vises de steder, men IKKE de videofilm, som man gar ned og Idner, lejer eller k0ber, og altsd heller ikke filmene fra DR og 7V2.

Man formoder, at dis- se TV stationer laver en eller anden form for selvcensur. Hvad er det, I prever at skdne de mindredrige for?

Iscer skrcemmende, vol- delige og forrdende scener, og det g0r vi ved at forbyde film for dem, hvis vi tror at de kan blive pdvirket med skade- virkninger til f0lge.

Det kan vcere mange ting. Hvis dette, efter censorens sk0n, ikke visersig at vsere tilfseldet, kan filmen placeres i en af falgende 3 kate- gorier: Der skal ikke meget til at skraemme de mindste, der ogsa har let ved at identificere sig med hovedpersonerne, isaar hvis de er barn eller dyr.

Forekommer der tydelige mord men uden at vsere de- taljerede, instruktive og langtrukne , vil det nok vsere denne graense, der bliver brugt.

Men ogsa motivet hvis der er noget bag mordet er vigtigt. Sker der meningsl0se drab eller rovmord, vil dommen nok lyde Alle harde porno- film, splatgyserne, krigsfilmene og flere politifilm harer hjemme her - en ret stor gruppe.

Det skal lige indskydes, at der ikke findes tabeller, saman kan gruppere alle film efter "antal mord" eller lignende. Det er mest helhedsindtrykket, der er afg0- rende, og hvis en censor er i tvivl, bliver filmen set af andre, indtil man i fselles- skab har truffet en afgarelse.

Abstrakt void er ikke skadelig. At vdgne op med mareridt. Der kan ogsd vcere skadevirk- ninger pd Icengere sigt, men det kan vi selvf0lgelig ikke male.

For eksempel film, der ved at virke instruktive hvilket f. James Bond , bare for at ncevne eet navn.

For de mindste har vi en "vejleden- de" grcense, hvorfilm kan fra- rddes for b0rn under syv, hvis vi sk0nner, at de er for uhyggeli- ge.

Vi er to censorer og en suppleant, og sd har vi en for- mand, der er dommer i Kultur- ministeriet. Hvor mange film fdr I set pd en uge?

Men ellers en til to film om ugen. Samlet godt hundrede film drligt. Hvor lang tid har du ar- bejdet her, og er det et spcen- dende job?

Jeg har censureret film siden december Firkan- tet set er det ikke ret afveks- lende at censurere, men det er jo vidt forskellige ting, vi fdr ind.

Forklar filmens vej fra distribut0ren til biografens loaned. Ja, alle film er fra starten kun tilladt for b0rn over 1 6, og hvis distribut0rerne vil pr0ve at nedscette grcensen, md de sende filmspolerne til os.

Vi ser sd pd filmen, for derefter at komme med en dom. Vores afgarelse skal selvf0lgelig kunne ses, sd vi udfylder et kort, og de kort SKAL f0lge fil- men, sd alle kan se, hvad vi fandt frem til.

Og sd skal man samtidig, ndr man laver pla- kater eller reklamerer for fil- men i dagspressen, skrive denne censurafgarelse.

Ja, for at tage et al eksempel, sd mdtte vi se' cence to kill James Bond fire gange. Distribut0ren ville meget gerne have grcensen lagt ved de tolv dr, og begrun- dede det blandt andet med, at de foregdende Bond-film havde fdet denne behand- ling.

Men det kunne vi ikke gd med til, for den her er mere rd end de foregdende. Hver gang vi sendte filmen tilbage med en hvid seddel Hvide sedler betyder tilladt over 16, grannebetyderT.

O 12ogden rade star for fri adgang , klip- pede de lidt i filmen, og bad os se den endnu engang. Men da disse cendringer sam- menlagt mdske omfattede 30 sekunder, cendrede de ikke noget: Hvor stor betydning har sex for din bed0mmeise?

Her er en af de store for- skelle mellem os og censuren i USA. De tillader smd b0rn at se ret kraftige voldscener, mens sex under dyner og lange kys kan fd dem til at finde stemp- let "tilladt over 18" frem.

Her- hjemme har vi den modsatte holdning. Men drejer det sig om meget sadistiske scener, md vi selvf0igelig skride til handling. Nu var det tid til at finde udsty- ret frem.

Som i Skrydstrup- ar- tiklen CA 2 var der alvorlige problemer med kombinatio- nen af kabler, stikddser og Christian. Jakob kunne der- Licence to Kill: Forbudt for born under Det f0rs- te spil, vi udsatte vores censor for, var Sword of Sodan - made in Denmark og kendt for sine voldelige sekvenser.

Med en lettere skepsis be- mcerkede Birgit "atdetvistvar lidt ensformigt det der", og blodet gjorde ikke noget vide- re indtryk pd hende.

Selv da vi resolut halshuggede en kcempe, kom der ikke andet end et hdnligt fnys fra censor- stolen. Det eneste, der undre- de hende, var at nogen over- hovedet gad tilbringe mere end et kvarter med spil af den type.

Birgit mente, at grafikken mest af alt mindede om tegnefilm med farvestrd- lende figurer og personer med flerelfVPV mr For at fd hendes mening om et lidt mere "typlsk" compu- terspil, viste vi hende ogsd Me- nace et vandret shoot'em up, Red.

Tilladt for alle spil" sagde hun. Heller ikke forskellige sex-spil kunne ryste censor. Med sved pd panden spillede vi vores sidste kort: Dracula, der er blevet forbudt for b0rn i Eng- land.

Ville DET kunne forarge Birgit? En bedommelse, der ikke virkede scerligt overraskende efter den sidste halve time: Pd grund af computernes grafiske be- graBnsninger virker det hele mere som tegnefilm, hvor ak- t0rerne jo i reglen kommer ud for dybt voldelige og urealistis- ke ting, ofte noermest pd grasnsen til det latterlige.

Det er ikke muligt at skabe et film- lignende billede, og som sd- dan en realistisk filmstem- ning. Pd dette tidspunkt trak Christian Tetris op af tasken og smcekkede spillet i 64'eren - bare for at vise noget andet.

Dette spils konstruktive og udviklende gameplay var mere acceptabelt end res- ten, og som Birgit sagde det: Men hvad mener du selv? Her er en liste over nogle af de mest voldelige spil.

Prav dem pd eget ansvar og se, hvad du synes! Way of Exploding Fist Melbourne House Dette spil var det forste i den endelose raskke af "karatespil", som alle sikkert har stiftet bekendtskab med.

De har alle dettilfselies, at der sjaeldent fore- kommer blod eller indvolde i spillet. Derimod er der masser af torre tassk, samplede skrig og den karakteristiske lyd af en karatekaemper, der far sit krani- um knust af modstanderens haal.

Barbarian I og II Palace Igen et kampspil, men denne gang har voldsudo verne faet diverse redskaber til hjselp. Det fsrste Barbarian spil dukkede op pa et tidspunkt, hvor spilverdenen var ung, uskyldig og nelt uvant med blodige halshugninger.

Sword of Sodan Discovery Dette danskproducerede spil kan nap- pe vaskke forargelse idag, men i virkelig- heden er det mindst lige sa.

Vor svaerd-kaempende helt efterlader en stribe af blodige kadavare, og grafikken er en god del mere realis- tisk end pa 64'eren Technocop Gremlin Vedforste ojekast ligner Technocop et ganske almindeligt multi-level action- spil, men sa snart man affyrer sin pistol mod en af masndene pa 2.

De Isegger sig nemlig ikke paent ned pa gulvet for at do. AfdBde ligger pa gulvet.. OG pa vseg- gen.

The Muncher Gremlin Dette spil tilherer en hel speciel genre, hvor volden er total, uhsemmet og vildt overdrevet! Du styrer et fortidsmonster rundt i en menneskefyldt storby, og spil- lets formal er at smadre sa mange uskyl- dige som muligt.

Af andre spil indenfor genren kan naevnes Activision's Ram- page og Epyx's gamle "Movie Monster" spil. Handlingen byg- ger naturligvis pa Bram Stokers klassis- ke vampyr- fortaslling, selvom den visse steder afviger lidt for at fa plads til lidt ekstra void!

Eller ejet pillet ud med en teske?! Wolfman CRL Ga3t hvem der har skrevet dette raad- sels-adventure? Rigtigt gaettet - det er selveste Rod Pike, der er pa spil igen!

Denne gang har volden faet en ny twist, idet det er dig selv, der udfarer den - dog meget mod din vilje.

Du er nemlig en varulv, og de skraskkeligt tilredte lig er DITvaark Hvis ikke det hele var sa humoristisk betonet, var spillet sikkert aldrig blevet udgivet.

Deres slagkraft afhaenger derfor til en vis grad af spillerens forestillingsevne. Hvis du har en god fantasi er oplevelsen til gen- gaald 1 gange stasrkere end noget af det, actionspillene kan levere Spillet bygger naturligvis pa Mary Shelley's klassiske roman, selvom det er betydeligt mere voldeligt end bogen.

Dels er teksten som saedvanlig i Rod's eventyr uhyg- Jack the Ripper St. Brides Med dette grafiske eventyr har St.

Brides tilsyneladende forsogt at overgS Rod Pike i voldelige sekvenser. Plottettager udgangspunkt i den legendariske kvin- demorder, som huserede i London for mange ar siden.

Mordene var uhyre bestialske - mange af ofrene havde faet indvoldene revet ud, andre havde faet huden skraellet af ansigtet. Dette spil har ikke udeladt een eneste detalje!

Spillet bygger pi James Her- bert's horror-roman af samme navn, og plottet fortaeller om vilde horder af blod- torstige rotter, der breder sig som en pest ud over London.

Det er isaer even- tyr-delen, der er voldelig. Det beskrives ned til mindste detalje, hvordan rotterne, bid for bid , g0r det af med deres uheldige ofre Er din computer hjemsogt?

Lass vores sandfaerdige beret- ning om hvordan onde magter, hekse, spogelser og satan selv manifesterer sig i computer-hardware. Julen rykker naermere, og maske skulle man onske sig en ny computer.

Vi sammenligner markedets computere og spille-konsoller, sa du nemt kan afgore, hvad der skal sta overst pa onskelisten.

Hvorfor er det kun hankons-vaesener, der interesserer sig for computere? Vi taler med en gruppe kvindelige compu- ter-freaks og prover at finde frem til "den lille forskei", der tilsyneladende udelukker halvdelen af befolknihgen fra computerens glaeder.

Det er her de store firmaer lofter sloret for alle deres nye spil og spille-maskiner. CA er naturligvis pa pletten, og vi bringer dig en stor farve-reportage.

Som at vaere der selv! PLUS Masser af spilanmeldelser, tips, nyheder og meget andet godt! Ja, man kan ncesten hore det pa navnet: Det begyndte at udkom- me midt i '87 og ersiden - bort- set fra en drlig ferie - udkom- met hver maned.

I begyndel- sen var publikationen kun pa 1 0 sider, men i dag er der sced- vanligvis mellem 50 og 60 af slagsen. Hele foretagendet styres af Claus Nygaard eller NYX, som han plejer afkalde sig selv , der redigerer bladet i sin fritid.

Stoffet leverers ho- vedsageligt af erfarne danske eventyrere, der' hver bidrager med en Nile del af bladet. Uden at fa andet end ceren for det.

For Adventure Posten korerpd en rentfrivilligt basis og uden nogen fortje- neste af betydning. Hver maned betaler eventyre- re fra hele Norden kr.

Men hvad far de egentlig? Trykkvaliteten er lidt smudsig og layoutet er ikke ligefrem superbt, men indholdet kan ikke kritiseres. Hvadenten du har en PC'er, en Amiga eller en 64'er, kan du ikke undgd at finde eet eller andet, du kan bruge: Hvis alt dette sldr fejl, har abonnenter ogsd mulighed for at trcekke pa en "timer- hele-ugen" telefon- helpline, bestyret af Postens skribenter.

Som en ekstra bonus for nye abonnenter har NYX desuden netop fdet genop- trykt en kompilation af de 6 f0rste numre af AP i en speciel god kvalitet, og det endda til kun 2 blades pris: Hvis du er interesseret, kan du altid indenfor rimelighedens grcenser ringe til NYX, der pd tlf.

Sa hvad skal du gare for at vinde? Besvare 5 simple og latterligt lette spargsmal, det er det hele. Barne- mad for erfarne eventyrere!

Hvad hedder det firma, der har lavet adventurespillene Zork, Hitch- hiker's Guide to the Galaxy og Art- hur? Navn mindst 3 adventurespil, hvor handlingen bygger pa en bog.

Hvilket af disse spil skiller sig ud: Send svarene inden udgangen af november til: Kongensgade 72 Kebenhavn K. Ikke fordi det foregdr pa Titan, og heller ikke fordi det tilsyneladende er et katastrofespil, men fordi det er skrevet pa dansk!

Dette giver seivf0lgelig nog- le problemer, da kun de fcer- reste har en 64'er med ce,0 og a, sd derfor har forfatteren valgt konsekvent at benytte de gammelkendte sammen- stillinger ae, oe og aa, hvor det matte blive nodvendigt.

Det vil sige, at en kommando som "undersog cebletrceet" bliver til noget sd sjovt som "undersoeg aebletraeet", men det er til at leve med.

I eventyrets begyndelse be- finder du, kaptajn Kim Star- buck, dig i et generatorrum pa basen Explorer, opf0rt pa Titan. Hele lortet er lige blevet ramt af et meteor, der har 0delagt halvdelen af Explo- rer, og det er nu din opgave at finde eventuelle overlevende og sammen med demforlade Titan i rumskibet Starfucker I.

Udover at kcempe mod svig- tende belysning og andre fa- rer, har du ogsd et umiddel- bart fremtrcedende problem: Godt nok er laboratorie afdelingerne jcev- net med jorden efter kollisio- nen, men det vrimler alligevel med destruktive robotter, der skal behandles med st0rst mulig forsigtighed.

Problemerne er mange, og selvom en del af dem inklude- rer grundig gennems0gnlng af spillets lokationer, er der ogsd virkelige godbidder imellem.

Den bedste tankevri- der finder du pa rumskibet i slutfasen, hvor du skal fa en luftsluse, en drceberrobot og et hold kariiner til at ga op i en hojere enhed for at gennem- fore eventyret, men ogsa op- levelserne i den sydlige del af basen er vcerd at huske.

Des- vcerre sker der ikke helt sd meget i den nordlige ende, hvor du starter din mission, men som sagt: I dette til- fcelde er handlingen delt op i 3 portioner, der automatisk linkes sammen, ndr spilleren bevceger sig fra een del til en anden.

Heldigvis har Jens-Erik vceret sd smart at "klippe" pd de helt rigtige steder, sd hel- hedsindtrykket bliver ikke 0delagt af, at der loades lidt af og til.

Hvorfor Incentive ikke rettede brale- ren i plusseren ved jeg ikke, men een ting star ihvertfald fast: Ikke noget med at oplyse uforstde- de ord eller den slags.

Bare parserens stove stcedighed. Denne irritations faktor, der kan fd selv en gammel trold- mand til at koge over bare en lille smule, altsd , er sd stor, at det ligefrem gar ud over at- mosfceren.

Surt for sd godt et spil som Katast- rofe pd Titan. Hvis du - efter at have Icest dette - skulle have fdet lyst til at anskaffe dig dit eget eks- 'emplar af eventyret, der des- vcerre kun fas pd disk, skal du blot kontakte Adventure Pos- ten eller SEPIA adventures pd tlf.

Du tror det er l0gn: For du krydser floden skal du bare ind i stalden og f inde m0nten - resten af linge- rie pd denne side af vandet er unadvendige.

Ndr du er kom- met over, skal du bruge ste- nen fra vandkanten for at fa dbnet porten, og sd er du el- lers fcerdig med diskette 1!

Sidste del byder pd lidt flere u problemer, hvoraf ingen dog er specielt svcere, bare du husker at gennems0ge hver lokation. Husk iscer kvindens vcerelse og tronsalen.

Rundt omkring star 3 fuglesk- rcemsler, selvom kun det ene har formdet at beskytte kor- net mod de glubske helve- desfugle. Brug hurdy-gurdy- 'en til at afsl0re dens farve, og husk pd den, ndr du senere - i samme omrdde kommer op at flyve med den tebske bon- degdrd l Vcelg her den rigti- ge n0gle for senere at kunne indkassere rosen.

Og sd er det ellers pd tide at komme op at flyve med pterodactylen. Den brcekkede arm skal st0ttes med stolebenet og rebet, mens f0dderne kan kureres af en god gang bal- sam.

Vcerre bliver det med strdlesygen, der dog kan hol- des i skak, hvis du spiser svam- pen fra bakketoppen og der- efter holder et hvil.

Krigeren i huset skal ordnes med den forgiftede frugt. De fleste proble- mer er meget traditionelle, selvom nogle er ret flippede. Abn pengeskabet med stet- hoskopet, og brug stovsuge- ren ved stovet og skil den ad med skruetrcekkeren bagef- ter.

Vcerre bliver det i et af soverummene, hvor du skal tage k0kkenskdlen pd hove- det og hoppe i sengen I , hvis du vil have fat i den hojtlig- gende n0gle.

For at fd taget en pillefra medicinglassetskal au t0mme det ud over mat- ten i noerheden af "pump space". De fleste steder er ret let klaret, men det befcestede hus for enden ad vejen kan let volde problemer.

Manden indenfor ertydeligvis paranoid, hvorfor folk kun slipper indenfor, hvis de kan kodeordet. Opfordrin- gen, "Unfortunately there's a radio connected to my bra- in" , Icegger altsd op til et svar.

Hvis du venter lidt i den tomme bondegdrd den med lama- en udenfor , vil du blive m0dt af en weirdo, der kender den hemmelige scetning.

Fortcel ham, at der desvcerre er en radio forbundet til din hjerne, og kodeordet er dit! F0r du bliver fanget, skal du huske at fd fat i "spo- re", en giftig plantedel, der bl.

Kald pd fyren et par gange, vent til nan er passende test pd, og kast sd sporen lige i ansigtet pd ham. Herefterskal du gennems0ge liget for at fd n0glen til buret.

Ndr du senere skal slippe ud fra dvcergenes landsby skal du bare gore som de siger: Du overta- ger rollen som Arthur, drengen som ingen ved er kongeson og derfor lovmcessig arving til hele England.

Et sted i landet - tilfceldigvis lige der, hvor du er i eventyrets start ligger en kampesten. I kampestenen har en eller anden plantet et helligt sveerd - Excalibur - og legen- den fortceller, at den, der kan trcekke klingen fri, vil blive konge over riget.

Det kan du, men du far ikke lov! Troldman- den Merlin vil n0digt have en uprovet regent pd tronen, sd han byder dig at gd ud i lan- det for at lasre at vcere asdel og modig, for du snupper Excalibur.

Desvcerre erdu ikke den eneste, der geme vil re- gere, og samme nat bytter den pengegridske Lot stenen ud med en anden stump klip- pe, for nceste dag - med et f alsk sveerd - at udrdbe sig selv til konge.

Dette bliver starten pd en lang rejse, der gerne skulle udmunde i en duel med kong Lot, et gensyn med Ex- calibur og selvfolgelig tronen. Pd dette tidspunkt sukkede jeg, den ualmindeligt almaag- tige Magic One, i kedsom- hed: Og sd skulle der endda vcere grafik i!

Alligevel samlede jeg mig sammen til at prove spillet, og efter ganske kort tid fikjeg mig en glcedelig overraskelse Jeg fandt - lidt tilfceldigt - f rem til Merlin, der havde en "lille" gave.

Et par indviklede hdndbevcegelser var alt, hvad han behovede for at give Arthur evnen til at for- vandle sig til forskellige dyr.

Ikke alle dyr, selvfolgelig, men dog en ugle, en skildpadde, en dl, en salamander og en groevling. Dette lyder mdske ikke af sd meget, men allige- vel: Infocom har glemt at putte den gammelkendte lanteme ind, men hvad gor det, ndr man kan forvandle sig til en ugle, der som bekendt kan se i morke.

Skildpadder har et solidt skjold, og salamandere kan tale selv sasrdeles hoje temperaturer. Deter bare ikke en god ide at forvandle sig lige foran et surt individ, da han let kunne tro det vcerste - og en grcevling er nu engang lettere at sld ihjel end en be- vcebnet drengerov.

De fleste problemer inkluderer et eller andet formskifte, og de er ncesten alle ret logiske og ikke scerlig svcere. Grafik er der som sagt ogsd kommet til - denne gang et lille, men pcent billede til hver lokation - men selvom nogle vil mene, at det er gdet en lille smule ud over tekstmceng- den, har det ikke betydet, at eventyret er blevet mindre.

Og sd kan grafikken heldigvis sldsfra. Selvfolgelig kan du her skifte over til det traditionelle tekst-layout, men der er ogsd mulighed for kort, inventory og score.

Netop scoren er der gjort lidt mere ud af end scedvanligt, idet der er fire forskellige kate- gorier.

Din visdom stiger ogsd i takt med dine oplevelser, mens din "quest'-rating siger lidt om, hvor langt du er fra at nd dit mdl.

Parseren er som scedvanlig helt i top, men eet sted svigter den totalt. Her kommer de scedvanlige indbyggede tips til hjcelp, men alligevel: Landets farende adventure sektion ja det er altsa os, hvis du skulle vsere i tvivl!

Brevkassen "Magic Mail" er blevet en stor succes, men ulempen er, at man skal vente over en maned pa at fa svar.

De magiske numre er: Der er 2 regler, der SKAL overholdes i forbindelse med den nye telefon- service. Hvis du bryder bare een af disse regler, mister du automatisk retten til fremover at'ffa telefonisk hjaelp.

Den nye service gaslder KUN for abonnenter. Alle der ringer ind, skal opgive deres abonnementsnummer til kontrol.

Hvis du har glemt dit num- mer, kan du fa det oplyst ved at kon- takte forlaget. Der ma IKKE ringes udenfor den fastsatte telefontid.

Kan du hjceipe mig med disse proble- mer: Jeg kan ikke bruge min magi, selvom jeg har alle tin- gene. Kan det store splndelvcev fjernes?

Findes der en hurtigere vej ud af huset end ad den smalle sti? Kan man komme ud at sejle eller hen til et skib? Assens Veer hilset, Anders!

Det er Ikke nok at samle alle ingredien- serne for at kunne trylle - du skal ogsa have blandet dem sammen til en trylledrik. I troldmandens arbejdsvcerel- se er der en hemmelig gang, der f 0rer ned til hans la borato- rium, hvor du - blandt andet ved hjcelp af trylleversene i manualen - kan konstruere en rcekke magiske remedier.

Og ja, du KAN fjerne splndelvas- vet, men kun ved hjcelp af magi. Du har sik- kert vceret nede ved molen, bare for at finde den torn som omrddet mellem en trolds erer.

Hvis du altsd har pengene til det. Veer hilset, a3dle Magic Onel Jeg er en nybagt adventure freak, og jeg sidder fast I det gamle "Hulk" spil.

Jeg kan komme frl af rebene ved at skrive "bite Hp" eller "lean" sd bliver Bruce jo til Hulk , men sd bli'r jeg overstrommet af gas og bli'r til Bruce igen.

Fortcel mig venligst, hvad jeg skal g0re, ndr jeg er I domkirken. Tingene kan jeg ikke fa til noget. Jens Bruun, Bryrup Hej Jens. Fra domkirken skal du finde ud i forrummet, hvor Scott Adams har anbragt en mystisk knap.

Hvis du aktive- rer denne, vil gassen der gor Hulk til Bruce igen begynde at stromme langsommere, hvilket giver dig tid til at kom- me ud af kuplen.

Som den utrolige Hulk Tm kan du godt overleve den hoje tyngde- kraft pa planetens overt lade. Jeg har et par sporgsmdl, som jeg hdber, du vil svare pd please!!!

I Maniac Mansion kan jeg ikke Icese skriften pd vceggen N6I, red ved bok- sen i rummet over Edna's vcerelse, og hvad skal jeg bruge "paint remover" til?

I Mars Saga kan jeg ikke finde ud af at bruge supercompu- teren, som jeg fdr af Wally pa computercentret i progeny.

Niels Koldkjcer, Jyillnge Hejsa, Niels! Skriften pd vceg- gen skal ikke lasses pd naert hold - snarere omvendt!

Et sted i huset finder du en kik- kert, der egner slg glimrende til formalet. Og hvis du ikke har fundet kikkerten endnu? I samme rum er der en mystisk overma- ling pd endevceggen.

Hvis du bruger "paint remover" pd stedet, vil omridset af en for- hen skjult dor vise sig for dine ejne. Desvcerre kan jeg ikke hjceipe dig med dit problem i Mars Saga, men det er der mdske andre, der kan?

Jeg kan ikke finde "amber stone", selvom jeg har kigget overalt. Hvor er den helt prcecist, tak? Brug kun to sider til spittest's even- tyrspil, altsd ikke almindelige spil.

Brug de to sidste sider til breve og tips en side til hver. Det var alt for denne gang. Du har dbenbart IKKE set overalt!

Stenen llgger i hulen bag edderkoppens spind. Til dette formdl skal du forvandle dig til en orn, og sd ellers give det mange- benede uhyre en pd frakken!

Det kan godt vcere, at du har ret i din kritik af sidefordelin- gen som jeg til enhver tid har fuld, telepatisk kontrol over , men hvis din drom skal blive til virkelighed, md du og alle andre!

Er din computer ensom? Masks sav- ner den nog en at snakke med. Medet modem kan du og din computet via teiefonnettet komme i forbindelse med andre computere over hele ver- den.

Lars J Of game n tegner og for- taeller Vi har naturligvis ikke medtaget samtli- ge modems pa markedet, da mange stort set erens. Ud fra denne artikels generelle afsnit se f.

Oversigten bestaraf en skematisk gennemgang efterfulgt af en kort be- skrivelse af hvert enkelt modem. Hvis der er tal i parantes, er der tate om en anden model af det pagaelden- de modem.

Prisen i parantes gaelder sa for denne model, hvis specifikatio- ner ligeledes er opgivet i parantes. Alle priser er angivet incl.

Det bliver kaldt serielporten af Icegmand, og denne port sorger for kommunikation mellem din computer og omverdenen.

Man kan tilslut- te en masse apparater; f. Sidstnoevnte er spe- cielt interessant, for det lader dig kommunikere med andre computere. Et modem kan MOdulere data til lydsignaler og sende dem over telefonlinien.

Det modtagende modem kan sd DEModulere disse lydsignaler til data, som sd sendes videre til en computer. Pd den mdde kan man sende data mellem computere over hele verden, sa Icenge der er en telefonfor- bindelse.

Computerne beh0ver ikke engang at vcere af samme slags - en ZX81 kan sagtens snakke med en Cray II via et modem.

Commodore 64 er ikke udstyret med et RS interface, men det forhindrer dem ikke i at kommunikere med de store mainframes og andre maskiner rundt om- kring.

Hvad skal jeg dog med det? Ja - et godt sp0rgsmdi, som denne artikel vil fors0ge at besvare sd godt som muligt. Lad os f0rst se pd nogle af de utallige muligheder, du far med et modem: Det er selvf0lgelig kun lovligt at hen- te Public Domain og Share- ware programmer hjem, da det svarer til kopiering.

Men har man kontakterne i orden, kan man sagtens tiltuske sig lidt af det ulovlige Dette er det pri- Modem Max.

Disse "sam- taler" bliver sendt over hele verden hver nat, og er langt hurtigere end post et indlceg er i USA dage efter du har sendt det og langt mere in- teressant, fordi tusindvis af mennesker Iceser netop DIT indlaag, og en hel del svarer ogsd pd det altsd ligesom CA's MAILBOX.

Normalt dre- jer disse samtaler sig om com- puterrelaterede emner, men der er altid samtaler om alt muligt andet i gang - Barse- bdck, Hizbollah, Kina og meget andet.

Der erogsd multi-userspil herhjem- me, men her er kun plads til een spiller ad gangen. Det er mest strategispil, hvor man ringer et par gange om da- gen og afgiver en stak ordrer, som sd bliver udfort af compu- teren.

Disse spil er ikke desto mindre meget populcere blandt brugerne, og en stor del af dem er virkelig spcen- dende. Det er ikke ualmindeligt at fd mel- lem 20 og 40 procent skdret af prisen, ndr man handler pd Fornuftige mennesker behaver ikke at gemme sig bag en mur af uforsta- elige udtryk.

Men saslgere er sjael- dent fornuftige mennesker, sa nar du gar ud i byen og forherer dig om modems, far du alvedens udtryk slynget ud i knolden, hvis betydning du ikke har nogen anelse om hvilket saelgerenoftest heller ikke har.

Men for at bevise, at man bliver klogere af at laese CA, vil vi her give et lynkursus i modem-terminologi, sadu kan gen- nemskue enhver saelger og finde netop det modem, DU har brug for.

Det eret udtryk for modemets hastighed, idet det er antallet af modulationer modemet udforer pr, sekund. Baud bruges ikke til hastighedsmaling leengere, selv- om alle stadigvsek bruger ordet.

Det korrekte udtryk er Bits pr. Hastigheder rangerer mellem bps og bps. Jo hurtigere, jo dyrere. Skal dit modem kun bruges til at deltage i bre- vudveksling med andre folk pa et BBS, kan du najes med 1 bps.

Vil du gerne overfare programmer, bar du dog ikke ga lavere end bps, da telefonregningen da vil blive meget haj.

Full Duplex betyder at modemet kan sende og modtage samtidigt. Half duplex betyder sa, at enten sender modemet, eller ogsa modtager det - men kun een ting ad gangen.

Half Duplex modems er enten meget gamle eller ogsa er de meget nye og afsindigt hurtige. Hvis nogen tilbyder dig et 1 bps eller et bps Half Duplex modem, skal du l0be skrigende vsek.

Dette modem benytter nemlig en speciel half duplex teknik, hvor der ryger bps den ene vej og bps den anden. Modemet finder selv ud af, om enten sender eller modta- ger skal kare bps, og skitter automatisk.

Bag denne for- kortelse gemmer sig en standard for modemkommunikation. Nar produ- centerne felger denne standard, er de sikre pa, at deres modems kan kommunikere med alle andre mo- dems af samme standard.

CCITT og BELL kan ikke kom- munikere sammen ved en hastighed pa bps, men ved andre hastighe- der er der ikke inkompatibilitet, sa derfor er det ligemeget hvilken stan- dard dit modem bruger, medmindre bps er meget vigtigt.

Dette er ogsa hastighedsbetegnel- ser. De er noget rodede, og man kan derfor ikke regne med, at V23 er hur- tigere, end V Her er derfor en lille oversigt, ordnet efter hastighed: V23 bruges i stor udstraakning i England og Frankrig pa Viewdata-systemer.

Det er en standard, hvor der bruges en masse grafik. Systemet sender til dig med baud, og du kan sa sende tilbage med 75 baud.

Disse systemer indeholder meget sjaeldent filer, sa derfor er det ikke nadvendigt for brugeren at sende meget mere, end tegn i sekundet, da fa men- nesker kan skrive hurtigere end det.

Disse baser er som regel informa- tionsnet i Frankrig har de en telefon- bog, der kerer Viewdata eller C madesteder mest i England.

Det er kun Teledata og Privatbanken, der bruger Viewdata i Danmark. Hayes var det ferste firma, der lavede de sikaldte SmartModems - modem, der kunne forsta og reagere pa kommandoer sendt til det f ra terminalen.

Alle andre producenter sagde "WowP i kor, og derefter har alle modems vaaret Hayes-kompatible SmartModems. Nfflsten alle modem-programmer er skraBddersyede til disse modems, sa derfor er det strengt nadvendigt, at dit modem er Hayes-kompatibelt.

I gamle dage skulle man selv dreje nummeret pa sin tele- fon og sa slutte modemmet til bagef- ter. Det skal man ikke mere - alle smartmodems har denne feature.

Autoanswer betyder, at modemet selv kan svare, hvis der er nogen, der ringer til det. Det kan alle Smartmo- dems ogsa.

Et synkront modem arbejder med timing, dvs. Pa den made behever man ikke at tore med paritets- og stopbits, hvilket sparer bits pr.

Hastigheden er derfor langt ha- jere pa synkrone modems. Hvis du ringer op med bps, og det andet modem svarer med bps, sprin- ger dit automatisk ned til bps.

En ganske smart feature, som de fleste SmartModems har. Tonedial er "trykknap- metoden", altsalydsignaler. Pulsedi- al er "drejeskive-metoden", hvor modemet sender pulser som de gamle drejeskive telefoner.

Tonedial er langt hurtigere end pulse, og er derfor at foretraakke. Mange mo- dems kan klare begge dele. Alcotini giver dig ogsa en disk med lidt software for at fa dig starlet.

Jeg kender ikke pro- grammers kvalfiet, men det er jo ogsa ligegyldigt, for du kan jo bare bruge det til at hente noget bedre.

Alle fejlmeddelelser kan sendes til firma- et Control Systems, hvorefler de langt hurtigere kan rette det for dig. Der er 2 ydes ars ga- ranti.

Busy detect virker hver gang, fordi modemmet er lavettil de danske centraler. Og sa er det selvfslgelig godkendt. Evercom'en er udstyret med diverse elektronik, der skulle eliminere stej pa telefonlinien, sa dine data gar klart igennem.

Dette modem er i besiddelse af den bedste Viewdata-terminal, jeg nogensinde har set. Den overgar klart lignende produkter til bade Amiga og PC.

Men i England bruges det nsesten pa alle BBS'er. MultiModem 64 har ogsa en almindelig terminal, der kan bruges pa de danske BBS'er - men den er meget sparsom, fordi modemmet er udviklet i England, hvor den alminde- lige terminal ikke er n0dvendig.

Det er meget simpelt at kontrol- lere, og det har en virkelig god manu- al. Modemmet leveres med software fra de fleste forhandlere.

Der har vaeret problemer med de aeldre E'e- re, da der har veeret lidt fejl i modem- mets microprocessor. Danbit er meget billig, og derfor yder de abso- lut ingen form for service.

Der ydes 1 ars garanti pa produkter, hvoraf de forste 2 maneder er "fri service" - dvs 48 timers rep og sa har du modem- met igen. Desidste 10 maneder er den saadvanlige forhandler-garanti, hvor der gar dage, far du har skidtet igen.

Her er de fleste fejl blevet rettet og der er sikkert opstSet en del nye, kender jeg Datatronics ret. Desuden er der blevet plads til en msengde af nye features.

Discovery C er det nyeste modem i guiden. Voice og busy de- tect skulle virke. Fylder som en pakke cigaretter. Der er en bps model pa vej.

Modemmet karer pa batterier, og stikkes direkte ind i seri- elporten, som en sampler. Der er ingen lysdioder pa det.

Vi modes under uret Der er masser af rmdesteder for modems i Danmark - om- kring mere eller mind- re populcere.

Oversat til dansk giver det "Opslagstav- le-system". Her er notitser fra andre brugere, som du kan svare pd samt masser af pro- grammer og informationsfiler, du kan hente hjem.

Du kan sdgar sende dine egne pro- grammer til BBS'ef, sa andre brugere kan fa glcede af dem. Et BBS er et program, der k0rer pd en computer med et modem og en hard disk til- sluttet.

Det er ikke scerlig kom- pliceret at scette op , sd du ka n selv starte et, hvis du har lyst. Da de stadig har et monopol i Danmark, er det ulovligt at tilslutte ikke god- kendt udstyr til telefonnettet.

Det er meget fd af de mo- dems, der scelges i Danmark, der er godkendte. Skal du have et godkendt modem, kan du godt regne med at pufte et par tusind kroner oven i prisen.

Det er mange penge at betale for et lille stempel, og de fleste vcelger da ogsa at k0re med ulovlige modems. Men der er lys for- ude. Crackere og modems Crackere er altid interesseret i at fd udvekslet crackede spil sd hurtigt, som muligt.

Og Modems er den absolut hur- tigste made at overture pro- grammerne pd. Da modems og brugen af dem koster en del penge, har de selvfolgelig fundet en udvej.

Den hedder "Kredit tort". Ved geniale udregninger og andet trold- dom, kan disse crackere fd store amerikanske firmaer til uvidende at betale bade modem og telefonregning.

Sidstncevnte er ikke smdpen- ge, da de henter deres nye spil i Amerika - 12 kr i minuttet. Amerikanske crackere har oprettet store BBS'erfyldt med de allernyeste crackede spil, som deres europceiske med- lemmer sd kan hente hjem med deres modems se ogsd cracker-artiklen i dette num- mer.

Lars J0rgensen Her er en liste med telefonnumrene pa nogle af de mest populasre bulletin boards herhjemme.

Resten af ugens dage er der abent 24 timer. Prisen kan vi tale om. Skriftlig henvendelse til Klaus Wildenhoff,Asylgade 17, Skanderborg.

Daley Thomp- sons Olympic Challenge. Scelges for kr. Starcross, De- adline og Suspended. Mange muligheder og over poster med S0g- ning, sortering og forsk.

Vaardi over 1 kr. Min pris kun kr. Skriv til Morten Bla- abjerg, L. C64, disk drive 1 , bandsta- tion, 22 disk og 8 band med spil og programmer samt et joystick.

Scelges for Nkr. Licence to Kill, diskbox, blade, computer- bord, evt. Geir Knutzen, Sol- bakken , Vang H. VHS videofilm eller celdre, engelske computer- blade.

Anmeld et problem Giv Vegas Slots et like online: We here at Videoslots. Aber auch in weniger bekannten Http: Top Spot Em quali spiele to play a new game called Top Spot. Top Spot is a five reel slot with three rows and up to twenty paylines depending on sunmaker online casino features activated; the design is definitively a Barcrest one with lots of familiar and traditional symbols spinning against a background Beste Spielothek in Bornholte finden red and purple curtains.

0 thoughts to “Top Spot slot gennemgang & gratis goline demospil”

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *